Get Adobe Flash player

Предложения, сигнали и жалби

Исканията, сигналите и предложенията, жалбите, молбите и приложенията към тях могат да се подават до административните органи, органите на съдебната власт по електронен път по реда на Закона за електронното управление съответно по Закона за съдебната власт, а също и чрез лицензиран пощенски оператор, както и по факс или по друг оповестен начин.

Издаването, оспорването и изпълнението на административните актове се урежда от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

Индивидуалните и общите административни актове, могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган.

Срокът за административно обжалване е четиринадесет дневен от съобщаването му на заинтересованите лица.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:

  1. трите имена и адреса, телефон и електронен адрес – за българските граждани;
  2.    трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон и електронен адрес;
  3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес;
  4. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал;
  5. органа, до който се подава;
  6. възраженията и тяхното основание;
  7. искането;
  8. подпис на подателя.

Към жалбата се прилага  пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник.

 

Съдебното обжалване на административните актове се инициира чрез жалба от страна на заинтересованите гражданскоправни субекти, подадена до съответния административен съд, по постоянния адрес на адресатите в акта, чрез компетентния административен орган, който е издал оспорвания акт.

Кметът на общината осъществява контролът върху дейността на администрацията.