Get Adobe Flash player

Личен асистент по Закона за личната помощ

Социалните услуги, които се предоставят към момента на територията на община Искър: Личен асистент по Закона за личната помощ – предоставя се на лица с увреждания, включително и деца с ограничение в способностите за самостоятелно обслужване в ежедневието и зависимост от чужда помощ

 

            „ЛИЧНАТА ПОМОЩ“ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения.

 

 1. 1. КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛЗВАТЕЛ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА?

Ползвател на лична помощ може да бъде:

 1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
 2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ или с чужда помощ.

За включване в механизма лична помощ посочените лица трябва да имат изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на Закона за хората с увреждания и издадено направление  с определен брой часове месечно за лична помощ от директора на дирекция ,,Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес на лицето с увреждане.

 

 1. КАК МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УСЛУГАТА?

Кандидат–потребителите подават Заявление-декларация по образец, към която се прилагат:

 • направлението от Дирекция „Социално подпомагане“ с определения брой часове лична помощ;
 • документ за самоличност (за справка);
 • за дете – удостоверение за раждане (за справка);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (за справка);
 • пълномощно (нотариално заверено), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично (копие).
 • Декларация за лични данни /за потребител

 

 1. ИМА ЛИ ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА?

За ползване на социалната услуга не се заплаща такса.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която се получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетно лице с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на  общината, която ще е доставчик на лична помощ.

 

 1. ЗА КАКЪВ СРОК СЕ ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА?

Тристранното споразумение се сключва за срока, определен в направлението за ползване на механизма лична помощ. Направлението се издава въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите, за срока на експертно решение на ТЕЛК, а за лицата с пожизнени експертни решения – за срок от 5 години. След изтичане на срока на издадено направление се пристъпва към изготвяне на нова индивидуална оценка на потребностите, и съответно към издавано на ново направление за ползване на механизма лична помощ. В случай влошено здравословно състояние, лицето може да представи пред служител на Дирекция „Социално подпомагане“  гр. Кнежа документи доказващи това с етапна епикриза и да подаде заявление за издаване на ново направление с по – голям брой часове.

 

Свържете се с нас:

Телефон: 06516/2424

Вътр. 106

Имейл: iskar@skarbg.bg

Уеб адрес:  www.iskarbg.bg

Адрес: гр.Искър, обл.Плевен,

Пощенски код: 5868

ул. „Георги Димитров“ № 38

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of Заявление за потребителиЗаявление за потребители20.02.202421
Icon of Заявление за личен асистентЗаявление за личен асистент20.02.202436
Icon of Декларация лични данни - изпълнителДекларация лични данни - изпълнител20.02.202425
Icon of Декларация лични данни - потребителДекларация лични данни - потребител20.02.202423