Get Adobe Flash player

Мащабен проект за реконструкция на улици, стартира в община Искър

Община Искър започна реализацията на проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в Община Искър“, община Искър, област Плевен.

Проектът обхваща 20 бр. улици на територията на общината, като се предвижда подмяна на бордюри и полагане на асфалтобетон. Към момента се извършва почистване на уличните платна, демонтаж на стари бетонови бордюри и монтаж на нови бордюри на част от улиците.

Продължава и изпълнението на проект „Реконструкция на улична мрежа в Община Искър“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Проектът обхваща 11 броя улици на територията на всички населени места в общината, като се подменят бордюри и предстои полагане на асфалтобетон.