Get Adobe Flash player

Най-често срещани въпроси и отговори

 

 

ОБЩИНА ИСКЪР,  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

5868 гр. Искър, ул. Г. Димитров” № 38, е-mail: iskar@iskarbg.bg  , тел.код:06516, тел: 24-24, факс:21-96

 

 

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

ВЪПРОС 1:

Има ли образец на дадена административна услуга и от къде може да се изтегли ?

ОТГОВОР:

Има образец на всяка административна услуга и може да се изтегли и попълни от сайта на общинската администрация на адрес: https://iskarbg.bg/администрация/административни-услуги;

ВЪПРОС 2:

Кой може да заяви услугата ?

ОТГОВОР:

Заявлението се подава лично или от упълномощено лице след представяне на нотариално изрично пълномощно или от законни представители.

 

ВЪПРОС 3:

Какви са каналите на заявяване ?

ОТГОВОР: на място в ЦАО, по пощата, по електронен път чрез ССЕВ или на е-mail на общината: iskar@iskarbg.bg ;

 

ВЪПРОС 4:

Какви документи следва да се приложат ?

ОТГОВОР:

Документите, необходими за подаване на заявлението са описани в образеца на същото.

ВЪПРОС 5:

Как може да се плати за услугата ?

ОТГОВОР:

На гише в административно звено за обслужване в брой

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

 

ВЪПРОС 6: В какъв срок ще е готов документа ?

ОТГОВОР:

Информацията е публикувана на адрес: https://iskarbg.bg/администрация/административни-услуги;

ВЪПРОС 7:

Как ще се получи изготвения документи от кой ?

ОТГОВОР:

По начина, по който е заявена административната услуга.

ВЪПРОС 8:

При подадено заявление какъв е ходът на преписката, в кое звено се разглежда ?

ОТГОВОР:
Справка можете да направите на място в ЦАО или по телефон на деловодството.

ВЪПРОС 9:

Колко време ще се наложи да изчака потребителят, за да бъде обслужен ?

ОТГОВОР:

В рамките на 15 минути:

  • ще приемем Вашите документи;
  • ще Ви предоставим готовите документи;
  • при необходимост ще извършим и консултация с експерт по услугата.

ВЪПРОС 10:

Какво е необходимо за заявяване на услуга по електронен път?

ОТГОВОР:

Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Необходимо е да притежавате профил в ССЕВ – Система за сигурно електронно връчване.

Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader.

ВЪПРОС 11:

Къде може да се заяви електронна административна услуга ?

ОТГОВОР:

Можете да заявите електронна административна услуга на сайта на общината на следния адрес: https://iskarbg.bg/администрация/електронни-услуги ;

ВЪПРОС 12:

Къде е публикувана Банковата сметка на Община Искър ?

ОТГОВОР:

Банковата сметка на община Искър е публикувана на сайта на общината на адрес: https://iskarbg.bg/банкова-сметка ;

ВЪПРОС 13:

Къде са публикувани данните за кореспонденция с ЦАО, Кметовете на кметства и служителите на общината, БУЛСТАТ на община Искър ?

ОТГОВОР:

Данните за кореспонденция са публикувани на сайта на общината на следния адрес: https://iskarbg.bg/данни-за-кореспонденция .