Община Искър

Get Adobe Flash player

Плащане на местни данъци и такси към община Искър, Плевен през EasyPay и ePay.bg

Плащане на местни данъци и такси към община Искър, Плевен през EasyPay и ePay.bg

Община Искър, Плевен улеснява плащането на местни данъци и такси, като включва възможността за превод на каса на EasyPay или онлайн чрез ePay.bg. Всички собственици на недвижимо или движимо имущество могат да се възползват от широката мрежа от над 3300 каси на EasyPay в цялата страна. За плащане на каса е необходимо само ЕГН за физически лица и ЕИК за юридически, а през ePay.bg – и партиден номер.

И при двата метода на плащане се запазва предвидената до края на месец април отстъпка от 5%, освен това таксата за превода е възможно най-ниската – минимум 1 лев, максимум 5 лева върху цялата дължима сума за една година.

Също така, при платен данък МПС през EasyPay и ePay.bg, колата може да отиде на преглед веднага, защото плащанията се отразяват незабавно.

Двете компании предлагат плащане на местни данъци и такси към всички общини в страната, като от ePay.bg се използва и от голям брой чужденци, които притежават собственост в България.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОДИНА

 

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОДИНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси

ОБЩИНА  ИСКЪР  КАНИ

 

Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проектобюджета на общината за 2024 г. на 25.01.2024 г.  от 14.00 часа в зала №2 в сградата на НЧ „Ламби Кандев-1893“, гр. Искър.

 

 

Справка – План-сметка ТБО 2024 г.

С П Р А В К А

от проведено обществено обсъждане за отразяване на предложения и становища по проекта на

План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година

 

№ по ред Получени предложения и становища по проекта на План-сметката Описание на предложението / становището Приема се /

Не се приема

Обосновка / мотиви за неприетите предложения
1. Не са получавани

предложения / становища

по проекта на План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г.

2.
3.

 

 

 

15.12.2023 г.

Гр. Искър

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията на Община Искър съобщава на заинтересованите лица, че се организира обществено обсъждане на Проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Искър и Доклад за ЕО към плана.
Общественото обсъждане ще се проведе на 13.12.2023 г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Искър.
Проекта е на разположение на заинтересованите лица в стая 210 (техническа служба), етаж 2 в сградата на Общинска администрация- Искър с адрес: гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, всеки работен ден от 8.30 часа до 12.00 часа и от 12.30 до 17.00 часа.
Всеки работен ден до датата на провеждане на общественото обсъждане, както и по време на същото, в центъра за услуги и информация на гражданите- гр. Искър се приемат писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси относно Проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Искър и Доклад за ЕО към плана.


        инж. Иван Йолов
        Кмет на община Искър

План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТНОСНО: План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

  1. С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.

На заинтересованите лица се предоставя едномесечен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, за предложения и становища по проекта на Предложение до Общински съвет – Искър.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани, както следва:

На хартиен носител:

Адрес: гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38, Център за

административно обслужване.

 

По електронен път:

  • На ел. поща (e-mail адрес)iskar@iskarbg.bg

 

  1. Форма на обществената консултация:
  • Писмена консултация.
  1. Период на консултацията:
  • 1 (един) месец – от 15.11.2023 г. до 14.12.2023 г., вкл.

Вносител: инж. Иван Йолов – Кмет на община Искър

Лице за контакти: Веселка Михайлова – Главен експерт „Бюджет и Финансов контрольор“

 

ПЛАН-СМЕТКА ТБО 2024

 

ТБО 2024