Get Adobe Flash player

Обществена трапезария „Топъл обяд“

Социалните услуги, които се предоставят към момента на територията на община Искър:Обществена трапезария „Топъл обяд“- Услугата се предоставя на лица от всички населени места от община Искър, което включва приготвяне и доставка на топъл обяд за възрастни, самотно живеещи и безработни лица, както и предоставяне на съпътстващи мерки, които се предоставят на потребителите от служители на община Искър 

Община Искър от 2015 година успешно осигурява непрекъснатост на социалната услуга „Топъл обяд“, поради нуждата на уязвимите граждани. С оглед положителният ефект от изпълнението на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 и удовлетвореността на потребителите, Община Искър продължава да предоставя социалната услуга топъл обяд на 80 потребители.

 1. Кой може да получи услугата „Топъл обяд“?

Топъл обяд могат да получават лица отговарящи на изискванията по програмата, които са:

 1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 2. Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
 3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 5. Скитащи и бездомни лица;
 6. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
 7. Как може да се кандидатства?

Кандидатстването за социалната услуга става с подаване на необходимите документи до Кмета на община Искър:

 1. Заявление-декларация за необходимост от подкрепа;
 2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна нформация като такива се попълнени и от всички пълнолетни членове в техните семейства.
 3. Има ли такса за ползване на услугата?

За ползване на социалната услуга „Топъл обяд” не се заплаща такса.

Всички желаещи лица могат да получат Заявление  по образец от община Искър, както и от кметствата по населените места – с. Долни Луковит, с. Староселци и с. Писарово, от Домашен социален патронаж, гр. Искър, като същото може да бъде изтеглено от сайта на община Искър https://iskarbg.bg/

Съдействие за получаване и попълване на документите ще получите от Галина Огнянова – Здравен медиатор в община Искър, както и от екипа за управление на проекта: Ани Емилова, Валентина Драгиевска, Ралица Андреева.

Свържете се с нас:

Телефон: 06516/2424

вътр. 209

Имейл: iskar@skarbg.bg

Уеб адрес:  www.iskarbg.bg

Адрес: гр.Искър, обл.Плевен,

Пощенски код: 5868

ул. „Георги Димитров“ № 38

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информацияПриложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация20.02.202411
Icon of Приложение 1 Заявление декларацияПриложение 1 Заявление декларация20.02.202411