Get Adobe Flash player

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

по процедура №BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

 

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-50/ 02.07.2019 г., „МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване  № BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 15.04.2020 г. – 30.04.2020 г. (включително).

 

В срок до 30.04.2020 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на електронен адрес: karlukovski.karst@gmail.com или на адрес: п.к. 5980, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 1.

 

В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мярката.

 

Постъпилите коментари ще бъдат обобщени, като за целта ще се изготви обосновка за тяхното приемане или отхвърляне. Коментарите, които се приемат от „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, ще бъдат отразени в Условията за кандидатстване и приложенията към тях в режим „проследяване на промените”.

 

Окончателния вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван на интернет страницата на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – http://mig-kk.eu/  в раздел „Процедури“, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

Проектът на Насоки за кандидатстване е публикуван на електронната страница на МИГ, секция „Новини“ –

http://mig-kk.eu/2020/04/15/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81-4/