Get Adobe Flash player

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Обществено обсъждане

на проект на насоки за кандидатстване по мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

От Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP002-2.059 МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

 

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-50/ 02.07.2019 г., „МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване  BG16RFOP002-2.059 МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

 

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 01.10.2019 г. – 08.10.2019 г. (включително)

В срок до 12.10.2019 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на електронен адрес: karlukovski.karst@gmail.com или на адрес: п.к. 5980, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 1.

В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мярката.

Постъпилите коментари ще бъдат обобщени, като за целта ще се изготви обосновка за тяхното приемане или отхвърляне. Коментарите, които се приемат от МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, ще бъдат отразени в Условията за кандидатстване и приложенията към тях в режим „проследяване на промените”.

Окончателния вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван на интернет страницата на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – http://mig-kk.eu/  в раздел „Процедури“, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

С проекта на документите може да се запознаете на интернет страницата на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – http://mig-kk.eu/   в раздел „НОВИНИ“.