Get Adobe Flash player

Община Искър обявява Процедура за избор на членове за Съвет на децата 2024

ОБЩИНА ИСКЪР ПОЛУЧИ ПОКАНА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА ОБЩИНСКО НИВО НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Община Искър стартира процедура за избиране на членове на Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Той  работи по изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Неговата цел е да бъде насърчено детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. В Съвета ще бъдат избрани деца, които да представляват гласа на своите връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с млади хора.

Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съветът на децата е разработил процедура за избор на свои членове. Прилагането и е разделено на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимно свързани. Съгласно нея, Кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.

Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в чл. 5 в процедурата.

Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

Желаещите да кандидатстват за членство  в съвета, могат да изпращат документи по образец /формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо/ по пощата на адрес: гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен, ул. „Георги Димитров“ №38 или на електронен адрес: iskar@iskarbg.bg  до 24 май 2024г.

 

Кандидатите  следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност;
 • Креативност;
 • Толерантност;
 • Ангажираност към обща кауза;
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
 • Ориентираност към резултати;
 • Организаторски умения;
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа);
 • Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
  • Детето да е получило международна закрила;
  • Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

 

 

Прикачен файл

Процедура.pdf
Формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо.docx

Повече информация за процедурата може да получите на https://sacp.government.bg/съвет-на-децата