Get Adobe Flash player

Начало

Общински съвет гр.Искър

Представителната власт на общината се инстуционализира чрез общинските съвети и кметовете. Орган на самоуправлението в общината е общинския съвет. Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Той е орган с обща компетентност, като неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението на общината. Общинските съвети упражняват контрол над дейността на общинската администрация.
Общинският съвет – Искър се състои от избраните 13 общински съветници и е с мандат 4 години. Настоящият състав на Общински съвет – Искър е избран съгласно Закона за местните избори през октомври 2011 г. – мандат 2011-2015 г. Общинският съвет е избрал 5 постоянни комисии, които изпълняват определени от ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на общински съвет и общинската администрация за мандата 2011-2015 година функции.

В този сайт имате възможност да се информирате и за политическата и организационната   структура на местния законодателен орган, съответно в раздели „Структyра„  и „Постоянни комисии„, както и за неговата работа – правилник,решения , нормативните му актове и основни данни за общинските съветници и др.

И тъй като местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност, очакваме вашите въпроси и предложения в раздел „Връзки