Get Adobe Flash player

План за работа

Общински съвет гр.Искър

МЕСЕЦ ЮЛИ

1. Информация относно „Изпълнението на бюджета на Общината за първото шестмесечие на 2013г.”
Внася: Кметът на Общината.

2. Предложение относно: Актуализация на бюджета на Общината за 2013г. (ако е необходимо).
Внася: Кметът на Общината.

3. Отчет относно „Изпълнението на решенията на Общински съвет – Искър, гр.Искър за първото шестмесечие на 2013г.”
Внася: Кметът на Общината.

4. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2013г.
Внася: Председателят на ОбС

5. Предложение относно: Вземане на решение за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на животновъди с адресна регистрация в община Искър по предложение на Кметовете на Кметства.
Внасят: Кметове на кметства.
6. Други.

МЕСЕЦ АВГУСТ

1. Информация относно „Подготовката на учебните заведения в Община Искър за следващата учебна година”
Внася: Кметът на Общината.

2. Информация относно: Работата на дирекция СИРТСУ и дирекция ФСО при община Искър за периода от м. януари 2013г. до м. юли 2013г.
Внася: Кметът на Общината.

3. Предложение относно: Вземане на решение за начина на изплащане на внесени «бели петна» от община Искър.
Внася: Кметът на Общината.

4. Други.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

1. Информация относно Изпълнението на „Общински план за развитие  2007 – 2013г. ”
Внася: Кметът на Общината.

2. Информация за управлението, стопанисването и разпореждането с общинския поземлен фонд.
Внася: Кметът на Общината.

3. Отчет за дейността на футбулните клубове и изразходваните средства на територията на Общината към 31.08.2013 г.
Внася: Кметът на Общината.
4.Други

М. ОКТОМВРИ

1. Информация относно Подготовката на Община Искър за работа при зимни условия.
Внася: Кметът на Общината.

2. Преложение относно Изплащане командировъчни пари на Кмета на Община Искър за III-то тримесечие на 2013г.
Внася: Председателя на Обс.
3. Информация относно: предоставените заеми на община Искър за финансиране на проекти към 31.08.2013г.
Внася: Кметът на Общината.
4. Други.

М. НОЕМВРИ

1. Разглеждане на финансовите отчети за трето тримесечие на 2013г. на общинските търговски дружества.
Внася: Председателя на ОбС

2. Предложение относно: Определяне на базисни наемни цени през 2014г.
Внася: Кмета на Общината

3. Финансово – икономически анализ за прилаганите местни такси и цени на услуги.
Внася: Кмета на Общината

4. Предложение относно: Определяне на месечна финансова помощ на хора, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.
Внася: Кмета на Общината
5. Други.

М. ДЕКЕМВРИ

         1. Приемане на План за работа на Общински съвет – Искър за първото шестмесечие на 2014 г.
Внася: Председател ОбС

2. Отчет за изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
Внасят: Кметове на кметства

3. Отчет за дейността на Общински съвет – Искър, гр. Искър и постоянните комисии през второто шестмесечие на 2013 г.
Внася: Председателя на ОбС

4. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Искър през второто шестмесечие на 2013г.
Внася: Кмета на Общината

5. Предложение относно: Определяне на такса за битови отпадъци през 2014г.
Внася: Кмета на Общината

6. Отчет относно: Дейността на Домашен социален патронаж – Искър през 2013г.
Внася: Кмета на Общината

7. Други