Get Adobe Flash player

Правомощия на ОБС

Общински съвет гр.Искър

Правомощия

Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват  съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на Правилника за дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината.  Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:
1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
3. образованието;
4. здравеопазването;
5. културата;
6. благоустрояването и комуналните дейности;
7. социалните услуги;
8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
10. развитието на спорта, отдиха и туризма.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет:
1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
2. Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в бщината, по предложение на кмета на общината;
3. Избира и освобождава председателя на общинския съвет;
4. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
5. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
6. Определя размера на местните такси;
7. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметствата;
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи.
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
15. Създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
20. одобрява символ и печат на общината;
21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.
22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.
23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител и на кмета на общината в 7-дневен срок.
Актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на Общината в 7- дневен срок от приемането им чрез местния радиовъзел, интернет страницата на Общината и чрез поставянето им на определените за целта места. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на Общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в „Държавен вестник”, когато това е предвидено със закон”.
Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация.В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено, за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.
Общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване Председател на съвета.
Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:
1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от общинските съветници;
3. по искане на една пета от избирателите на общината;
4. по искане на областния управител.
Заседанията на Общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците. Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.
Заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение Общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места.
Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по определени ред, начин и срок.