Get Adobe Flash player

Обява по мярка 6.4.1 на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“

 

О Б Я В А

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ  и чл. 11, т.10 от Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР,

 

СДРУЖЕНИЕ МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“
обявява процедура за прием на проектни предложения №
BG06RDNP001-19.276 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, от Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

СНЦ „Местна инициативна група Карлуковски карст –Червен бряг – Искър“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от стратегията за ВОМР на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.276 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

 

Първи прием:

Краен срок за подаване на проектни предложения: 25.03.2020 г., 17:00 часа

Втори прием*

Краен срок за подаване на проектни предложения: 26.05.2020 г., 17:00 часа

*Вторият прием ще бъде проведен при наличие на остатъчен финансов ресурс след първия прием.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 

– в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg

–       на електронната страница на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ на интернет адрес http://mig-kk.eu/

 –       в офиса на МИГ на адрес: гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 1.

 

Начин на подаване на проектните предложения:

 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения, с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.