Get Adobe Flash player

Обявление по чл.26,ал.3 от закона за нормативните актове проект допълнение на наредба №26

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 26 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

 

МОТИВИ

 

КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 26 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР

 

 

  1. Причини, който налагат приемането:

 

С Решение № 320 от 19.07.2017 г. по административно дело № 345/2017 г., влязло в

законна сила на 05.08.2017 г., Административен съд Плевен е отменил като незаконосъобразни разпоредбите на чл.35, ал.1 и ал.3 от Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 346/03.07.2013 г. по Протокол № 28/03.07.2013 г.

Разпоредбата на чл.35, ал.1 от Наредба № 26  на Общински съвет – Искър, преди

отмяната й от съда, гласеше следното:

„Продажбата на земя – частна общинска собственост, се извършва от Кмета на

Общината, без търг или конкурс на физически лица или юридически лица, собственици на законно построена сграда или придобили право на строеж върху общинска земя – урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината”.

Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОбС):

„Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно

построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл.8, ал.2” от Закона за общинската собственост .

В Решение № 320/19.07.2017 г. на Административен съд Плевен се посочва, че разпоредбата на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост въвежда изключение от правилото, постановено в чл.35, ал.1, че продажбата на земя – частна общинска собственост се извършва след решение на Общинския съвет чрез провеждането на търг или конкурс и определя точно и конкретно случаите, в които е допустимо изключението и очертава рамката на законовата делегация за приемането на наредба относно това изключение. Съгласно нормата от ЗОбС, продажбата на земя – частна общинска собственост без търг или конкурс, е възможна само за лица, който са собственици на законно построена върху земята сграда. Разширяване на кръга на правоимащите лица с подзаконов нормативен акт е недопустимо, от което следва, че последното изречение (част) от чл.35, ал.1 от Наредба № 26, в която се посочва, че правото да закупят земя – частна общинска собственост без търг или конкурс имат и лица, които са придобили право на строеж върху общинска земя, разширява кръга на лицата, които имат това право без това да е предвидено в Закона за общинската собственост, поради което нормата на чл.35, ал.1 от Наредба № 26 във втората си част е незаконосъобразна и следва да бъде отменена.

Към настоящия момент разпоредбите на ал.2, ал.4 и ал.5 на чл.35 от Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Искър, са действащи. Посочените три алинеии, се отнасят до „лицата по ал.1” и „продажбата на земя по ал.1”, която ал.1 обаче е отменена.

  1. Целите, които се поставят:

 

Привеждане на местната нормативна уредба – чл.35 от Наредба № 26 за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в съответствие с актове от по-висока степен, а именно: Закона за общинската собственост.

 

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

За допълнението на чл.35 от Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и

разпореждане с общинско имущество, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

  1. Очаквани резултати от прилагането:

 

С приемане допълнението на чл.35 от Наредба № 26 за реда за придобиване,

управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Искър, местната нормативна уредба ще се приведе в съответствие с нормативни актове от по-висока степен, а именно: Закона за общинската собственост.

 

  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

 

Допълнението на Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с

общинско имущество, е разработено в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.

 

В изпълнение на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок

от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Общината – www.iskar.com, секция „Общински съвет”, раздел „Съобщения – Проекти на нормативни документи”, Общински съвет – Искър предоставя възможност на всички граждани, юридически лица и др., да направят своите предложения и становища по проекта за допълнение на чл.35 от Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на е-mail: obs_iskar@abv.bg или подавани в писмен вид в Общински съвет – Искър – гр. Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, стая № 214.

 

 

Приложение:

Проект за допълнение на чл.35 от Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Справка:

по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложения и становища по проекта за допълнение