Get Adobe Flash player

Обявление по чл.26, ал.3 от закона за нормативните актове.

Проект за изменение и допълнение

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, предоставяме на вниманието на жителите на Община Искър в регламентирания 30-дневен срок, считано от 20.12.2018 г. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения, мнения  и възражения  проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Искър.

Предложения, мнения, възражения, препоръки и др. по проект на Наредбата, могат да бъдат предоставяни в общинска администрация – гр. Искър или на  email: iskar@atlantis.bg.

 

МОТИВИ

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, предоставяме на вниманието на жителите на Община  Искър в регламентирания 30-дневен срок, считано от 20.12.2018 г. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения, мнения  и възражения  проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Искър. В съответстние с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към проекта на Наредбата прилагаме, както следва:

 

  1. Причини, които налагат приемането на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Искър:

 

Приемането на проекта на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Искър, се налага поради необходимостта от актуализирането й в синхрон с  действащото законодателство – Приети изменения – §40 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното и подоходното облагане в Закона за местните данъци и такси, влизащи в сила 01.01.02019 г., които предвиждат определяне от общински съвет на нови размери на данъци, както и други изменения в същия закон.

 

  1. Цели, които се поставят:

 

Привеждане на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Искър в съответствие с приетите промени в Закона за местните данъци и такси.

 

  1. Очаквани резултати

 

Очакванията от настоящите изменения и допълнения на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Искър са осъществяване на промяна в размера на данъците.

 

 

  1. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:

 

Прилагането на текстове на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Искър, не е свързано с разходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Община Искър.

 

  1. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.

 

Настоящият проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Искър е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на действащото българско законодателство (Закона за местните данъци и такси), относимо към уредбата на тези обществени отношения.

Icon of справка за отразяване на предложенията и становищата  по проекта на Наредба № 20справка за отразяване на предложенията и становищата по проекта на Наредба № 20    [28.01.2019]   [349.1 KiB]   [55 сваляния]