Get Adobe Flash player

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ.

О Б Я В Л Е Н И Е

ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

МОТИВИ

 

КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

  1. Причини, който налагат приемането:

 

С Решение № 5 от 25.11.2015 г., Общински съвет – Искър е приел Правилник за

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

От приемането на Правилника до настоящия момент, последния не е изменян или допълван.

В деловодството на Общински съвет – Искър е получено Съобщение от

Административен съд – Плевен за образувано адм. дело по Протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен срещу разпоредбите на чл.13а, ал.1, т.3; чл.15, ал.1, т.8 и чл.16, ал.1, изречение последно от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

В протеста на Окръжния прокурор се посочва:

по отношение на чл.15, ал.1, т.8 от Правилника„Председателят на Общинския съвет упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет”, че разпоредбата противоречи на разпоредбите на чл.21, ал.1, т.6; чл.25; чл.44, ал.1, т.5; чл.52 и сл. от ЗМСМА и на разпоредбите на чл.7, ал.5; чл.22, ал.3, чл.45 и сл.; чл.122 и сл. и чл.140 от Закона за публичните финанси, обнародван в ДВ, бр.15/15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., с който е отменен Закона за общинските бюджети.

Изброените неизчерпателно по-горе разпоредби, сочат недвусмислено, че бюджетът е на Общината, а не на Общинския съвет, приема се от местния орган на властта, а изпълнението се организира от Кмета. Съгласно разпоредбата на чл.122, ал.1 от Закона за публичните финанси, разпоредител с бюджета на Общината е Кмета, който организира изпълнението му.

От друга страна, в законодателството не се предвиждат функции на председателя на Общинския съвет по отношение на общинския бюджет.

Компетентността на един орган винаги се определя в съответствие с материалния закон, като това е пряко следствие от нормата на чл.4, ал.1 от Конституцията на Република България (и на чл.4, ал.1 от АПК).

Разпоредбите, посветени на компетентността не могат да се тълкуват разширително, поради изключителния им характер. Това е така, тъй като всяка власт (в т.ч. и за вземане на определено решение, каквото всъщност е компетентността) се учредява изрично.

по отношение на чл.13а, ал.1, т.3 от Правилника„Правомощията на зам.

Председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно:

  1. по искане на не по-малко на 1/3 от общинските съветници.”

В протеста се посочва, че от съдържанието на подзаконовата норма е видно, че с нея се създават нови процедурни правила за предсрочно прекратяване на правомощията на зам. председателя на Общинския съвет.

По правило, разпоредбите, посветени на реда за процедиране са императивни.

Тази разпоредба на Правилника противоречи на разпоредбата на чл.24, ал.3, т.1, т.2 и т.3 от ЗМСМА, с които норми, хипотезите на преждевременното прекратяване на пълномощията са нормирани изрично и изчерпателно и не се дава правна възможност за общинския съвет да действа в ситуация на законова непълнота или делегация.

Според окръжния прокурор, с избрания начин на действие е извършено т.н. „дописване на закона”, което категорично е забранено за ОбС и затова посочената регламентация в Правилника е противозаконна.

С оспорената разпоредба се бламира и изрично признатата възможност на всеки общински съветник да предлага (в това число самостоятелно) включването в дневния ред на заседанията на ОбС разглеждането на въпроси от компетентността на съвета, както и да внася проекти за решения, възможност посочена в нормативната разпоредба на чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА.

по отношение на чл.16, ал.1 от Правилника„Общинският съвет определя размера

на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да бъде по-голям от размера на възнаграждението на кмета на общината”.

В протеста се посочва, че разпоредбата на чл.16, ал.1, изречение последно от Правилника противоречи на разпоредбата на чл.26, ал.1, изр. последно от ЗМСМА, където е посочено, че: „Размерът на възнаграждението на председателя на ОбС не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината”.

Видно от изложеното, в разпоредбата на ЗМСМА е визиран „таван” в размера на възнаграждението на председателя на ОбС – то не може да е повече от 90% от възнаграждението на кмета на общината, докато в посочената разпоредба на Правилника е разписано само, че възнаграждението на председателя на ОбС не може да е в размер по-голям от размера на възнаграждението на кмета на общината.

Според окръжния прокурор, разпоредбата в Правилника е незаконосъобразна и в този случай се касае за „скрито” дописване на закона.

Предвид изложените съображения в протеста се посочва, че приетата от ОбС – Искър нормативна уредба на чл.13, ал.1, т.3; чл.15, ал.1, т.8 и чл.16, ал.1, изр. последно от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015 г. – 2019 г., противоречи на разпоредбите на по-висок по степен нормативен акт, поради което се явява незаконосъобразна и се предлага на административния съдия при Административен съд – Плевен, да отмени посочените разпоредби.

Следва да се отбележи, че разпоредбата на чл.13а от Правилника, касае хипотезите за предсрочно прекратяване правомощията на зам. – председателя на Общинския съвет, а чл.13 от същия, касае хипотезите за предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общинския съвет, където третата хипотеза, посочена в чл. 24, ал.3, т.3 от ЗМСМА липсва, с оглед на което следва да бъде добавена.

 

  1. Целите, които се поставят:

 

Привеждане на местната нормативна уредба – Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в съответствие с актове от по-висока степен, а именно: Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси.

 

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

За изменението и допълнението на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

  1. Очаквани резултати от прилагането:

 

С приемане изменението и допълнението на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, местната нормативна уредба ще бъде в съответствие с нормативни актове от по-висока степен, а именно: Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси.

 

  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

 

Изменението на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, е разработено в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.

 

В изпълнение на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок

от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Общината – www.iskar.com, секция „Общински съвет”, раздел „Съобщения – Проекти на нормативни документи”, Общински съвет – Искър предоставя възможност на всички граждани, юридически лица и др., да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на е-mail: obs_iskar@abv.bg или подавани в писмен вид в Общински съвет – Искър – гр. Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, стая № 214.

 

 

Приложение:

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Справка:

по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет – Искър, гр. Искър с Решение № 5 от 25.11.2015 г.

 

№ по ред Получени предложения и становища по проекта Описание на предложението / становището Приема се /

Не се приема

Обосновка / мотиви за неприетите предложения
1. Не са получавани предложения / становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника
2.
3.

 

29.03.2018 г.

Гр. Искър