Get Adobe Flash player

Открита строителна площадка за проект „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева“ – гр.Искър

Открита строителна площадка за проект „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева“ – гр.Искър

На 14 юни 2023 год. беше открита строителна площадка по Административен договор № BG06RDNP001-19.312-0001-C01/17.08.2022 г. за проект „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева“ – гр.Искър и благоустрояване на дворно пространство – I етап“ по мярка 19, под,ярка 19.2 от ПРСР 2014-2020 г.

Проектът е възложен от Община Искър и е с продължителност 150 дни. Той е на стойност 388 382,59 лева без ДДС. В него се предвижда изграждане на самостоятелни площадки за игра за всички групи, с подходящи съоръжения за съответната възраст и подмяна на тротоарните настилки около сградата и подходите към нея.

На откриването присъстваха представители на Община Искър, г-н Александър Василев –управител на фирмата изпълнител на СМР „АВ БИЛД“ ЕООД и  г-н Цветан Григоров – управител на фирма „Консулти 03“ ООД, отговорна за строителния надзор на проекта.