Get Adobe Flash player

О Б Я В А за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019г.

О Б Я В А

 

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019г.

  1. 1.Със заповед № ОХ-182/19.02019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на служба в доброволния резерв, на български граждани освободени от военна служба, на длъжности във военни формирования на Сухопътните войски и Военноморските сили, без провеждане на конкурс.
  2. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до началника на териториалната структура за водене на военен отчет по постоянен адрес до 30.10.2019 г. включително.
  3. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

-да са пълнолетни граждани на РБ и да нямат друго гражданство

-да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв

-да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността

-да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер

-срещу тях да няма образувано наказателно производство

-да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

-да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв

-да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

За подробна информация, може да се обърнете към експерт Дияна Маринова  в офис за военен отчет в Община Искър, стая № 306.

На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

 

тел. за контакти – 0879010322; 065163725