Get Adobe Flash player

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 33 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА И КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ИСКЪР

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 33 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА И

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ИСКЪР

МОТИВИ

 

КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 33 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА И

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ИСКЪР

 

 

  1. Причини, който налагат приемането:

 

С Решение № 346 от 03.07.2013 г., Общински съвет – Искър е приел Наредба № 26 за

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, изм. с Решение № 320 от 19.07.2017 г. по адм. дело № 345/2017 г. по описа на АС – Плевен, изм. с Решение № 4 от 03.01.2018 г. по адм. дело № 853/2017 г. по описа на АС – Плевен и доп. с Решение № 534 от 30.03.2018 г., прието от Общински съвет – Искър.

Към настоящия момент в деловодството на Общински съвет – Искър е получено

Съобщение от Административен съд – Плевен за образувано административно дело по Протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен срещу Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Искър.

В протеста на Окръжния прокурор се посочва:

Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Искър, е подзаконов нормативен акт.

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ всеки Общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

Съгласно чл.15, ал.1 от ЗНА, нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.

Според чл.75, ал.2 и чл.76, ал.3 от АПК нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен. Общинските съвети, издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативните актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение.

В изпълнение на правомощията си по чл.186, ал.2 във връзка с чл.185, ал.2, във вр. с чл.16, ал.1, т.1 от АПК и по чл.145, ал.6 от Закона за съдебната власт, Окръжна прокуратура гр. Плевен е протестирала пред Административен съд гр. Плевен отделни разпоредби от Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Искър, като е направила искане за тяхната отмяна, поради незаконосъобразност на същите.

С Решение № 320/19.07.2017 г. на Административен съд гр. Плевен по административно дело № 345/2017 г. по описа на същия съд са били отменени разпоредбите на чл.35, ал.1 и ал.3, т.1 от Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Искър.

В мотивите на съдебното решение на стр.4 от същото, било констатирано от Административен съд – Плевен, че при действията по внасянето на предложението и приемането на Наредбата са допуснати съществени нарушения на закона, а именно:

В противоречие с изискването на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове в действащата към 03.07.2013 г. редакция – ДВ., бр.26/2007 г., преди внасянето на Проекта за приемане на подзаконовия нормативен акт – новата Наредба № 26, съставителят не го е публикувал на интернет страницата на община Искър, заедно с мотивите, съответно доклада и на заинтересованите лица не е предоставен най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, което представлява съществено процесуално нарушение.

По-нататък в мотивите е отбелязано, че разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗНА, приложим субсидиарно по силата на препращащата норма на чл.80 от АПК, създава императивни задължения за съставителя на проекта, с оглед гарантиране принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност на административните актове.

Във връзка с така посочените мотиви на Административен съд – Плевен, Окръжна прокуратура Плевен е изискала от ОбС – Искър заверено копие от всички материали, съдържащи се в административната преписка по приемането на Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Искър.

От извършената проверка на материалите, съдържащи се в изпратената ни административна преписка беше констатирано, че липсват доказателства за изготвянето на мотиви към предложението за приемане на Наредбата, както и липсват доказателства за уведомяването на заинтересованите лица за внесения проект за Наредба, както и даване на възможност на същите в 14-дневен срок да представят своите предложения и възражения до компетентния орган – ОбС гр. Искър.

В хода на проверката е установено, че първоначално Наредба № 26 е била приета с Решение № 320/14.06.2013 г., вписано в Протокол № 26 от заседание на ОбС – Искър.

На основание чл.32, ал.1 и ал.2, чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията и чл.45, ал.4 и ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със Заповед № РД-29-13/27.06.2013 г., Областния управител е върнал приетата Наредба № 26 за ново обсъждане в ОбС – Искър като незаконосъобразна.

В мотивите си Областния управител на област Плевен изрично е посочил, че са нарушени разпоредбите на чл.26, ал.2 от ЗНА, а именно че проектът за новата наредба не е бил оповестен по надлежния ред, не е спазен 14-дневния срок за запознаване с него от страна на заинтересованите лица и изготвяне на предложения и становища по проекта от тях.

Заповедта на Областния управител – Плевен е заведена с входящ № 275/01.07.2013 г. в ОбС – Плевен.

С Изх. № 278/02.07.2013 г. Председателят на ОбС – Искър е внесъл предложение за преразглеждане на Решение № 320/14.06.2013 г. на ОбС – Искър за приемане отново на новата Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Искър.

Това предложение е било разгледано на сесия на ОбС – Искър, състояла се на 03.07.2013 г., където с Решение № 346/03.07.2013 г. е била приета новата Наредба № 26.

По преписката липсват данни дали е бил публикуван проектът за новата Наредба № 26, но дори и това да е сторено, по никакъв начин не са спазени разпоредбите на чл.26, ал.2 от ЗНА за предоставянето на 14-дневен срок за обсъждане на проекта от заинтересованите лица и изготвянето на предложения и становища от тяхна страна, с което е нарушен принципа на съгласуваност на нормативните актове.

Така при приемането на Наредбата не са били зачетени принципите на обоснованост, откритост и съгласуваност при приемане на нормативните актове, което е съществено процесуално нарушение и самостоятелно и достатъчно основание за отмяна на протестираните текстове, така както е отбелязано и в мотивите към Решението на Административен съд – Плевен.

Констатациите на Прокурора при Окръжна прокуратура – Плевен са, че при приемането на Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Искър са нарушени принципите на обоснованост, откритост и съгласуваност при приемане на нормативните актове.

Следователно липсата на надлежно уведомяване и даване на възможност за изготвяне на предложения и възражения, нарушава принципа на откритост и съгласуваност при приемане на проекта на Наредбата и води до съществено нарушение на процесуалните правила.

Затова констатираните в мотивите на Административен съд – Плевен съществени нарушения на процедурата по разглеждане и приемане на Наредбата са нарушения по смисъла на чл.146, т.3 от АПК – нарушени са съществено административнопроизводствени правила по издаването на Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Искър, които я правят изцяло незаконосъобразна и са основания за нейното оспорване пред Административен съд – Плевен.

Съгласно чл.127, т.5 от Конституцията на Република България, чл.145, ал.6 от Закона за съдебната власт, Прокуратурата следи за спазването на законността като протестира и иска отмяна на незаконосъобразни актове.

На основание чл.16, ал.1, т.1 от АПК, прокурорът следи за спазване на законността в административния процес и може да предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове, като правата си упражнява съобразно правилата, установени за страните по делото.

Прокурорът може да подаде протест срещу подзаконов нормативен акт и да го оспори изцяло или отделни негови разпоредби, съгласно чл.186, ал.2 от АПК, като оспорването е без ограничение във времето (съгласно чл.187, ал.1 от АПК).

С оглед на така действащите разпоредби, за Прокуратурата се обосновава правен интерес, предвид специално предоставените й от закона функции и правомощия, да иска от Административен съд – Плевен да отмени като незаконосъобразна изцяло Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Искър.

Предвид горното и на основание чл.172, ал.2 във вр. с чл.193, ал.1 и във вр. с чл.186, ал.2 от АПК и чл.16, ал.1, т.1 от АПК във вр. с чл.145, ал.6 от ЗСВ, Окръжна прокуратура – Плевен протестира пред Административен съд – Плевен Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Искър, приета с Решение № 346/03.07.2013 г. на ОбС – Искър, вписана в Протокол № 28/03.07.2013 г. на ОбС – Искър – като незаконосъобразна, поради съществено нарушение на административно-производствените правила и прави предложение до Административен съд – Плевен да постанови решение, с което да отмени изцяло Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Искър.

В предложения прект на Наредба № 33 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства в община Искър са отразени измененията и допълненията в Закона за общинската собственост, в сила от 1.01.2018 г.

В проекта на Наредба № 33 не се съдържа Глава десета „Управление на общинския горски фонд“ от оспорваната Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, тъй като съгласно чл.181, ал.6 от Глава единадесета „Управление на горски територии – собственост на общини“ от Закона за горите „Общинският съвет определя с наредба реда за управление на горските територии – общинска собственост“.

 

  1. Целите, които се поставят:

 

Приемане на нова Наредба № 33 за реда за придобиване на право на собственост и на

ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства в община Искър при спазване на административно-производствените правила по приемането на подзаконови нормативни актове от Общинските съвети и синхронизирането и с актуалното действащо законодателство, а именно: Закона за общинската собственост и Закона за горите.

 

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

За приемането на нова Наредба № 33 за реда за придобиване на право на собственост

и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства в община Искър, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

  1. Очаквани резултати от прилагането:

 

С приемане на нова Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на

ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства в община Искър, местната нормативна уредба ще бъде приета в съответствие с чл.26 от Закона за нормативните актове.

 

  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

 

Наредба № 33 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни

права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства в община Искър, е разработена в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.

 

В изпълнение на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок

от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Общината – www.iskar.com, секция „Общински съвет”, раздел „Съобщения – Проекти на нормативни документи”, Общински съвет – Искър предоставя възможност на всички граждани, юридически лица и др., да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба № 33 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства в община Искър.

 

 

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на е-mail: obs_iskar@abv.bg или подавани в писмен вид в Общински съвет – Искър – гр. Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, стая № 214.

 

 

Приложение:

Проект на Наредба № 33 за реда за придобиване на право на собственост и на

ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства в община Искър.

Частична предварителна оценка на въздействието

 

Проект на наредба №33

 

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА