Get Adobe Flash player

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 32 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ИСКЪР

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПО ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 32 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ИСКЪР

 

 

МОТИВИ

 

КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 32 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ИСКЪР

 

 

  1. Причини, който налагат приемането:

 

С Решение № 260 от 30.01.2009 г., Общински съвет – Искър е приел Наредба № 24 за

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър, изм. и доп. с Решение № 512 от 26.02.2010 г., доп. с Решение № 598 от 30.06.2010 г., изм. и доп. с Решение № 724 от 27.01.2011 г., изм. с Решение № 778 от 29.03.2011 г.,  доп. с Решение № 868 от 28.07.2011 г., изм. с Решение № 12 от 16.12.2011 г., изм. с Решение № 43 от 27.01.2012 г., изм. с Решение № 69 от 12.03.2012 г., изм. с Решение № 126 от 31.05.2012 г. , изм. с Решение № 231 от 19.12.2012 г., изм. и доп. с Решение № 435 от 29.11.2013 г., изм. с Решение № 466 от 19.12.2013 г., изм. с Решение № 10 от 25.11.2015 г., изм. с Решение № 273 от 27.12.2016 г., изм. с Решение № 286 от 27.01.2017 г., доп. с Решение № 350 от 28.04.2017 г., изм. с Решение № 341 от 20.07.2017 г. по адм. дело № 319/2017 г. по описа на Административен съд – Плевен.

В деловодството на Общински съвет – Искър е получено Съобщение от

Административен съд – Плевен за образувано административно дело по Протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен срещу Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър.

В протеста на Окръжния прокурор се посочва:

С писмо пр.пр.№ И-15/2018 г. на Върховна административна прокуратура, е указано на Окръжните прокуратури в страната да извършат проверка за законност на подзаконови нормативни актове, приети от Общинските съвети при съществено нарушение на административно-производствените правила.

След извършена проверка от страна на окръжна прокуратура гр. Плевен бе установено следното:

С решение 341 от 20.07.2017 г. на Административен съд гр. Плевен по административно дело № 319/2017 г., по описа на същия съд, са отменени разпоредбите на чл.4, ал.1, т.4 и т.5, чл.32, ал.1 и чл.34, ал.2, т.6 от Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър, приета с решение № 260/30.01.2009 г. по Протокол № 23/30.01.2009 г. на Обшински съвет – Искър. В мотивите на това решение, на стр.4 и стр.5 е констатирано, че в действията по внасяне на предложението и приемането на въпросната са допуснати съществени нарушения на закона, а именно: нарушение на чл.5, ал.5 от Конституцията на РБ и чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, което е съществено нарушение на процесуалните правила.

Във връзка с горното, с писмо от 20.06.2018 г. на Окръжна прокуратура гр. Плевен е изискано заверено копие от цялата административна преписка по приемането на Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър.

С писмо изх. № 271 от 26.06.2018 г.Общински съвет – Искър е изпратил заверено копие от цялата административна преписка по приемането на Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър, приета с решение № 260/30.01.2009 г. по Протокол № 23/30.01.2009 г. на Общински съвет – Искър.

Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.1 от Закона за административните актове /в сила от 01.01.2008 г./ – Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, а според ал.2 – преди внасянето на проект за издаване или приемане от компетентния орган съставителя на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Предвид, че такива доказателства липсват, Окръжна прокуратура – Плевен счита, че съответните процедури по приемането на Наредбата не са били спазени, а това е съществено нарушение на процесуалните правила.

По преписката не са представени доказателства за обнародване на приетата наредба № 24 по някои от предвидените в закона начини, нито се твърди такова да е извършено. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.5 от Конституцята на Република България – всички нормативни актове се публикуват. Обнародването е елемент от предписаната от Конституцията и от Закона за нормативните актове – чл.37, ал.3, процедура по издаването на нормативни административни актове на общинските съвети и неизпълнението му е съществено нарушение на процуесуалните правила, защото е пречка актът да произведе правно действие. Затова необнародването на нормативен административен акт на общински съвет е порок по смисъла на чл.146, ал.3 от АПК – нарушени са съществено административно производствените правила по издаването му.

Предвид изложените съображения, Окръжния прокурор протестира като незаконосъобразна Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър, приета с решение № 260/30.01.2009 г. по Протокол № 23/30.01.2009 г. на Общински съвет – Искър, с искане за нейната отмяна.

От съществено значение е обстоятелството, че с проекта на новата Наредба № 32,  не се променят размерите на определените с Наредба № 24 различни видове такси, както и цените на услугите, предоставяне от община Искър, не се променят и сроковете за предоставяне на услугите.

 

  1. Целите, които се поставят:

 

Приемане на нова Наредба № 32 за определяне и администриране на местните такси и

цени на услуги, предоставяни от община Искър при спазване на административно-производствените правила по приемането на подзаконови нормативни актове от Общинските съвети.

 

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

За приемането на нова Наредба № 32 за определяне и админитриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

  1. Очаквани резултати от прилагането:

 

С приемане на нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, местната нормативна уредба ще бъде приета в съответствие с чл.26 от Закона за нормативните актове.

 

  1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

 

Наредба № 32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър, е разработена в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.

 

В изпълнение на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок

от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Общината – www.iskar.com, секция „Общински съвет”, раздел „Съобщения – Проекти на нормативни документи”, Общински съвет – Искър предоставя възможност на всички граждани, юридически лица и др., да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба № 32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър.

 

 

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на е-mail: obs_iskar@abv.bg или подавани в писмен вид в Общински съвет – Искър – гр. Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, стая № 214.

 

 

Приложение:

Проект на Наредба № 32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър ведно с Приложение № 1 „Списък с видовете услуги и цени за тях“ и Приложение № 2 „Тарифа за таксите, който се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд“.

 ПРОЕКТ!  НАРЕДБА   32  за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър

Проект Наредба №32

С П Р А В К А

по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложения и становища по проекта на

Наредба № 32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър

 

 

№ по ред Получени предложения и становища по проекта Описание на предложението / становището Приема се /

Не се приема

Обосновка / мотиви за неприетите предложения
1. Не са получавани

предложения / становища

по проекта на Наредбата

2.
3.

 

 

 

18.10.2018 г.

Гр. Искър