Get Adobe Flash player

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

Планът е публикуван в портала за обществени консултации на този адрес: https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1524

Решение на Общински съвет - Искър, Област Плевен - 31.05.2022 г. по Протокол № 40
ОТНОСНО: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Искър за периода 2021 – 2027 г.

План за интегрирано развитие на община Искър за периода 2021-2027 г.

Обществено обсъждане на разработения проект на ПИРО

 

Покана за участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Община Искър (ПИРО) за периода 2021 - 2027 г.

ПИРО община Искър 2021-2027;

Приложение 1_Мерки в програмата за реализация;

Приложение 1A_Индикативен списък на важни за общината проекти;

Приложение 2_Индикативна финансова таблица;

Приложение 3_Матрица на индикаторите;

Презентация относно резултатите от проведената анкета

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ИСКЪР,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Искър, област Плевен за периода 2021-2027 г.

Община Искър публикува на основния си уеб-сайт, както и на профила си във Фейсбук специална анкета, за да събере идеи и виждания за развитието на ПИРО. Гражданите имаха възможност да участват в анкетата в периода 21.02.2022г. – 21.03.2022г.

Бихме искали да ви поканим на 15.04.2022г., от 10:30 часа в сградата на Народно читалище „Ламби Кандев – 1893“, зала № 2, за да обсъдим резултатите от анкетата и да очертаем заедно приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Искър за периода 2021-2027 г.

Община Искър

АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ИСКЪР,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Искър, област Плевен за периода 2021-2027 г. Този план се явява основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години, тъй като плановете за интегрирано развитие на общините за периода 2021-2027 г. съвместяват в рамките на един документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които действаха за периода 2014-2020 г.

Вашето участие в изработването на плана би добавило нови идеи и виждания за развитието, би гарантирало реалистичност и осигурило публичността му. Една от формите на вашето участие е чрез предоставяне на вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината.

Това може да стане чрез попълване на настоящата Анкета .

Участие в последващите обществени обсъждания на плана, можете да заявите чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Вашите предложения може да изпратите на електронна поща iskar@iskarbg.bg  или да регистрирате в Центъра за услуги и информация (ЦУИ), находящ се на първи етаж в административната сграда на Община Искър, с адрес гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38.

Очакваме Вашите мнения и предложения в срок до 21.03.2021 година.

Благодарим Ви!

АНКЕТА План за интегрирано развитие на община Искър 2021 – 2027 г.