Get Adobe Flash player

План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТНОСНО: План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

  1. С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.

На заинтересованите лица се предоставя едномесечен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, за предложения и становища по проекта на Предложение до Общински съвет – Искър.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани, както следва:

На хартиен носител:

Адрес: гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38, Център за

административно обслужване.

 

По електронен път:

  • На ел. поща (e-mail адрес)iskar@iskarbg.bg

 

  1. Форма на обществената консултация:
  • Писмена консултация.
  1. Период на консултацията:
  • 1 (един) месец – от 15.11.2023 г. до 14.12.2023 г., вкл.

Вносител: инж. Иван Йолов – Кмет на община Искър

Лице за контакти: Веселка Михайлова – Главен експерт „Бюджет и Финансов контрольор“

 

ПЛАН-СМЕТКА ТБО 2024

 

ТБО 2024