Get Adobe Flash player

Подбор на съдебни заседатели

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСКЪР ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН ЗА МАНДАТ 2024-2027

 

На основание чл.68, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение №70  от 22.02.2024г. на Общински съвет-Искър се открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Плевен за мандат 2024 – 2027 г., както следва:

За Окръжен съд – Плевен – 1 /един/ съдебен заседател. Броят на съдебните заседатели е определен от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико Търново.

Изисквания към кандидатите:

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 • Възраст от 21 до 68 години;
 • Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Плевен;
 • Има завършено най-малко средно образование;
 • Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • Не страда от психически заболявания;
 • Не е съдебен заседател в друг съд;
 • Не общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 • Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за кандидатстване (по образец, утвърден от Общински съвет-Искър /Приложение № 1/);
 • Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет-Искър да се обръща за препоръки;
 • Мотивационно писмо;
 • Писмено съгласие (по образец, утвърден от Общински съвет-Искър /Приложение № 2/);
 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/по образец, утвърден от Общински съвет-Искър /Приложение № 3/);
 • Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
 • Декларация за съответствие с изискванията на чл.69, ал.2 от ЗСВ (по образец, утвърден от Общински съвет-Искър /Приложение № 4/ ).

Място и срок за подаване на документите:

В срок до 17.00 часа на 29.03.2024 г. включително, кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Плевен/Районен съд – Плевен  подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет-Искър.

Начин и ред за провеждане на процедурата

С Решение №70  от 22.02.2024г Общински съвет-Искър избра Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Плевен.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи се публикуват на интернет страницата на община Искър, раздел Общински съвет, най-малко 14 дни преди датата на изслушването им.

Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет-Искър може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Искър становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет-Искър в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на община Искър, раздел Общински съвет заедно с протокола от изслушването.

Общински съвет-Искър, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели.

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4