Get Adobe Flash player

09. Покана за заседание – 17.12.2014г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

5868 гр.Искър, ул.”Г. Димитров” №38, е-mail: obs_iskar@abv.bg, тел.06516/ 24-24 в.214, факс:06516/ 21-96

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 17.12.2014 год. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Промяна в бюджета на община Искър за 2014 г.

Вносител: Кметът на Общината

2. Изпълнение на стратегия и програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2014 г.

Вносител: Кметът на Общината

3. Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за календарната 2015 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на Община Искър.

Вносител: Председател на ОбС Искър

4. Изпълнение на дейността на ДСПатронаж гр. Искър за 2014 г.

Вносител: Кметът на Общината

5. Подпомагане за възстановяване на жилищна сграда.

Вносител: Кметът на Общината

6. Отпускане на еднократна финансова помощ на Симеон Горанов Цонков.

Вносител: Кметът на с. Староселци

7. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

8. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

инж. ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА – ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър