Get Adobe Flash player

10. Покана за заседание – 31.01.2015г.

 

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 30.01.2015 год. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Заповед РД-26-19 от 16.12.2014 г. за ново обсъждане на Решение №650 от 28.11.2014 г.

Вносител: Председателят на ОбС- Искър

2. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

3. Предложение относно промяна в структурата на общинската администрация на община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

4. Приемане на съществуване на паралелки с недостиг на ученици.

Вносител: Кметът на Общината

5. Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителска кампания в община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

6. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване по населени места през 2015 год., съгласно Приложение №1.

Вносител: Кметът на Общината

7. Отчет за дейността на «Пелофарма» ЕООД гр. Искър през ІV-то тримесечие на 2014 г.

Вносител: Председателят на ОбС- Искър

8. Удължаване срока на Решение №380 от 30.08.2013 год., променено с Решение №409 от 27.09.2013 год. на ОбС – Искър за следващите стопански години.

Вносител: Кметът на Общината

9. Отчет за дейността на Общински съвет – Искър и негови комисии за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г.

Вносител: Председателят на ОбС- Искър

10. Изпълнението на актовете на Общински съвет – Искър, гр. Искър за второто шестмесечие на 2014 г.

Вносител: Кметът на Общината

11. Упълномощаване на представител на община Искър в Общото събрание на Асоциацията по В и К – Плевен и даване на мандат за гласуване.
Председателят на ОбС- Искър

12. План за работа на Общински съвет Искър, гр. Искър за първото шестмесечие на 2015 г.
Председателят на ОбС- Искър

13. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

инж. ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА
Председател на Общински съвет – Искър