Get Adobe Flash player

08. Покана за заседание – 28.11.2014


П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 28.11.2014 год. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Промяна в бюджета на община Искър за 2014 г.

Вносител: Кметът на Общината

2. Финансово-икономически анализ за прилаганите местни такси и цени на услуги.

Вносител: Кметът на Общината

3. Определяне на базисни наемни цени през 2015 г.

Вносител: Кметът на Общината

4. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор №15/321/01408 от 19.12.2013 г. по мярка 321 за Проект “Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа – с. Долни Луковит, общ. Искър”, сключен между Община Искър и ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция.

Вносител: Кметът на Общината

5. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна дирекция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор №15/313/00253 от 12.12.2013 г. по мярка 313 за Проект “Общински център – местен бит и култура”, сключен между Община Искър и ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция.

Вносител: Кметът на Общината

6. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна дирекция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор №15/313/00254 от 12.12.2013 г. по мярка 313 за Проект “Туристическа екопътека „тульово” – природа, сказания, легенди и съвременности”, сключен между Община Искър и ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция.

Вносител: Кметът на Общината

7. Увеличаване числеността на персонала в дейност «Други дейности жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие» гр. Искър, считано от 01.12.2014 г.

Вносител: Кметът на Общината

8. Определяне на месечната финансова помощ на хора, подложени на хемодиализа за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Вносител: Кметът на Общината

9. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 г.

Вносител: Кметът на Общината

10. Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

11. Смяна на начина на трайно ползване, промяна на предназначението и продажба на ПИ №000710 по плана за земеразделяне на с. Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

12.Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд на наследниците на Шона Елезова Рамаданова.

Вносител: Кметът на Общината

13. Обособяване на място за регламентиран пазар на открито.

Вносител: Кметът на Общината

14. Изменение на Решение №637 от 31.10.2014 г от Протокол 49.

Вносител: Председател на Общински съвет Искър

15. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

16. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

инж. ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА – ГЛОЖЕНСКА
Председател на Общински съвет – Искър