Get Adobe Flash player

05. Покана за заседание 31.07.2014

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 31.07.2014 год. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Финансова подкрепа за Народно читалище „Христо Ботев 1924” с. Долни Луковит.

Вносител: Председател на Общ. Съвет – Искър

2. Промяна в бюджета на общината за 2014 г .

Вносител: Кметът на Общината

3. Изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз за времето от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г

Вносител: Кметът на Общината

4. Вземане на решение за поемане на дългосрочен общински дълг чрез ползване на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателно плащане да възстановяването им по одобрен проект: „Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на община Искър” финансиран с Договор №15/322/00559 от 22.07.2011 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.(ПРСР)

Вносител: Кметът на Общината

5. Приемане на Правилник за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Искър.

Вносител: Председател на Общински съвет – Искър

6. Изготвяне на проект за Общ устройствен план на Община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

7. Продажба на общински имот представляващ УПИ ХІІІВ с площ 770 кв. м. в кв.29 по плана на с. Староселци..

Вносител: Кметът на Общината

8. Формиране на маломерни паралелки в СОУ «Христо Смирненски» гр. Искър за учебната 2014/2015 г.

Вносител: Кметът на Общината

9. Подготовка на учебните заведения в Община Искър за учебната 2014/2015 година.

Вносител: Кметът на Общината

10. Вземане на решение за подписване на Протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

11. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр. Искър за ІІ – ро тримесечие на 2014 г.

Вносител: Председател на Общински съвет – Искър

12. Изпълнение на решенията на Общински съвет – Искър, гр. Искър за първото шестмесечие на 2014 г.

Вносител: Кметът на Общината

13. Отчет за дейността на Общински съвет- Искър и неговете комисии за първото шестмесечие на 2014 г.

Вносител: Председател на Общински съвет – Искър

14. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

15. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

инж. ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА – ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър