Get Adobe Flash player

07. Покана за заседание – 31.10.2014

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

5868 гр.Искър, ул.”Г. Димитров” №38, е-mail: obs_iskar@abv.bg, тел.06516/ 24-24 в.214, факс:06516/ 21-96

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 31.10.2014 год. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Промяна в бюджета на общината за 2014 г .

Вносител: Кметът на Общината

2. Одобряване на пазарна оценка на общински имот УПИ ХІІІ В по плана на с. Староселци.

Вносител: Кметът на Общината

3. Разрешение за изработване на подробен устройствен план.

Вносител: Кметът на Общината

4. Разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план.

Вносител: Кметът на Общината

5. Изграждане на ПУП в ПИ 000248 по плана на с. Староселци.

Вносител: Кметът на Общината

6. Продажба на жилищна сграда, построена чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІІ-12, кв.5 по плана на с. Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

7. Продажба на жилищна сграда, построена чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ-11, кв.5 по плана на с. Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

8. Продажба на жилищна сграда, построена чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-11, кв.5 по плана на с. Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

9. Подготовка на Община Искър за работа при зимни условия.

Вносител: Кметът на Общината

10. Приемане актуализацията на Общински план за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация ( 2013 – 2014)

Вносител: Кметът на Общината

11. Вземане на решение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен и Районен съд – Кнежа.

Вносители: Председател на Общински съвет Искър

12. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

13. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

инж. ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА – ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър