Get Adobe Flash player

03. Покана за заседание – 27.05.2014

 

П О К А Н А

ДО Г-Н/ЖА ………………………….…………………
На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З А С Е Д А Н И Е
на Общински съвет – Искър на 27.05.2014 год. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Промяна в бюджета на общината за 2014 г.

Вносител: Кметът на Общината

2. Вземане на решение за поемане на дългосрочен общински дълг чрез ползване на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателно плащане до възстановяването им по Договор №№15/321/00819 от 20.12.2010 г. сключен между община Искър и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. за проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Староселци и с. Писарово, община Искър”.

Вносител: Кметът на Общината

3. Приемане на Програма за „Оптимизация на училищната мрежа” за учебната 2014/2015 година в община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

4. Общинска стратегия за развитие на социални услуги в община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

5. Смяна начина на трайно ползване и продажба на ПИ №118044 по плана за земеразделяне на гр. Искър.

Вносител: Кметът на Общината

6. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд на наследниците на Тодор Киров Лилов.

Вносител: Кметът на Общината

7. Обсъждане на Годишен отчет за дейността и Отчет за приходите и разходите на «СБВБДПЛР – Искър» ЕООД гр. Искър.

Вносител: Председателят на ОбС Искър

8. Предложение относно: Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

9. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.
На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

инж. ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА – ГЛОЖЕНСКА
Председател на Общински съвет – Искър