Get Adobe Flash player

04. Покана за заседание 30.06.2014

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

5868 гр.Искър, ул.”Г. Димитров” №38, е-mail: obs_iskar@abv.bg, тел.06516/ 24-24 в.214, факс:06516/ 21-96

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 30.06.2014 год. (понеделник) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане на общински план за развитие на община Искър за периода 2014-2020 година.

Вносител: Кметът на Общината

2. Промяна в бюджета на общината за 2014 г .

Вносител: Кметът на Общината

3. Увеличаване числеността на персонала в ДСП, считано от 01.07.2014 г.

Вносител: Кметът на Общината

4. Одобряване на пазарна оценка и продажба на общински имот представляващ УПИ VІІ-441 и училищна сграда по плана на с. Староселци .

Вносител: Кметът на Общината

5. Одобряване на пазарна оценка и продажба на общински имот представляващ УПИ І-575 и Баня по плана на с. Писарово.

Вносител: Кметът на Общината

6. Одобряване на пазарна оценка и продажба на общински имот представляващ ПИ №040066 в землището на гр. Искър.

Вносител: Кметът на Общината

7. Одобряване на пазарна оценка и продажба на общински имот представляващ ПИ №118044 в землището на гр. Искър.

Вносител: Кметът на Общината

8. Одобряване на пазарна оценка и продажба на общински имот представляващ ПИ №151012 в землището на с. Староселци.

Вносител: Кметът на Общината

9. Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд на наследниците на Иван Наков Христов Левашки.

Вносител: Кметът на Общината

10. Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд на наследниците на Иван Савчев Тончев.

Вносител: Кметът на Общината

11. Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд на наследниците на Петко Иванов Мичев.

Вносител: Кметът на Общината

12. Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд на наследниците на Георги Атанасов Капкин.

Вносител: Кметът на Общината

13. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план.

Вносител: Кметът на Общината

14. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план.

Вносител: Кметът на Общината

15. Изменение на Решение №534 от 30.04.2014г.

Вносител: Кметът на Общината

16. Информация за структурата, състоянието и дейността на общинско предприятие «Благоустрояване и комунално стопанство»

Вносител: Кметът на Общината

17. Анализ за дейносттана РУП-Д. Дъбник, респ. УП- Искър за 2013 г.

Вносител: Кметът на Общината

18. Анализ за дейносттана Районна служба «Пожарна безопасност и защита на населението» – Кнежа за 2013 г.

Вносител: Кметът на Общината

19. План за работа на Общински съвет – Искър за второто шестмесечие на 2014 г.

Вносител: Председател на Общ. Съвет – Искър

20. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

21. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

инж. ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА – ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър