Get Adobe Flash player

01. Покана за заседание 31.03.2014

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

5868 гр.Искър, ул.”Г. Димитров” №38, е-mail: obs_iskar@abv.bg, тел.06516/ 24-24 в.214, факс:06516/ 21-96

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 31.03.2014 год. (понеделник) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Предоставяне и актуализиране на ползването на общински мери и пасища и определяне на такси за ползване на 1 дка през 2014 г.

Вносител: Кметът на Общината

2. Отдаване под наем на земеделска земя, частна общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

3. Отчет за дейността на «Пелофарма» ЕООД гр. Искър за 2013 г.

Вносител: Председателят на ОбС Искър

4. Продажба на общински имот УПИ VІІІ – 689 по плана на гр. Искър.

Вносител: Кметът на Общината

5. Одобряване пазарна цена за имот представляващ УПИ ІІ – 871 в землището на с. Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

6. Одобряване пазарна цена за ПИ 000353 в землището на с. Староселци..

Вносител: Кметът на Общината

7. Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд на наследниците на Трифон Денов Михайлов.

Вносител: Кметът на Общината

8. Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд на наследниците на Христо Тодоров Цалов.

Вносител: Кметът на Общината

9. Опрощаване на общинско публично вземане.

Вносител: Кметът на Общината

10. Отчет на «Общинска програма за закрила на детето за 2013 г.»

Вносител: Председателят на ОбС Искър

11. «Общинска програма за закрила на детето за 2014 г.»

Вносител: Председателят на ОбС Искър

12. Обсъждане и приемане на информация за състоянието и анализ на безработицата в община Искър към 28.02.2014 г.

Вносител: Кметът на Общината

13. Приемане на информация за дейността на читалищата в община Искър през 2013 г.

Вносител: Зам. кмета на Общината

14. Отчет за дейността и финансовото състояние на спортните клубове през 2013 г. и изразходените средства през годината.

Вносител: Кметът на Общината

15. Приемане план за работа на Общински съвет – Искър, гр. Искър за второто тримесечие на 2014 г.

Вносител: Председателят на ОбС Искър

16. Предложение относно: Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

17. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.
П/ не се чете

инж. ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА – ГЛОЖЕНСКА
Председател на Общински съвет – Искър