Get Adobe Flash player

02. Покана за заседания 30.04.2014

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

5868 гр.Искър, ул.”Г. Димитров” №38, е-mail: obs_iskar@abv.bg, тел.06516/ 24-24 в.214, факс:06516/ 21-96

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 30.04.2014 год. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Разглеждане на Заповед РД-29-03 от 11.04.2014 г. на Областен управител – Плевен относно т.10 на Решение 507 по Протокол 42 от 31.03.2014 г..

2. Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2013 г. и Годишен отчет за състоянието на общинския дълг през 2013 г.
Вносител: Кметът на Общината

3. Промяна в бюджета на общината за 2014 г.
Вносител: Кметът на Общината

4. Закриването на ОУ „Христо Ботев” с. Староселци, община Искър, считано от учебната 2014/2015г..
Вносител: Кметът на Общината

5. Информация за изпълнението на договори по оперативни програми и по програмата за развитие на селските райони в община Искър.
Вносител: Кметът на Общината

6. Одобряване на пазарна оценка на имот в УПИ І-669 в кв. 43 на с. Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

7. Одобряване на пазарна оценка на имот в УПИ ІІ-871 в кв. 38 на с. Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

8. Продажба на поземлен имот №070049 в землището на гр. Искър.

Вносител: Кметът на Общината

9. Разделяне на поземлен имот №000706 по плана за земеразделяне на с. Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

10. Дава съгласие за учредяване право на прокарване в утвърдени сервитути в местността «Ченгене сарай» .

Вносител: Кметът на Общината

11. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

12. Общинско здравеопазване в Общината, училищата и детските градини /сграден фонд, материална база/

Вносител: Кметът на Общината

13. Въвеждане на временна забрана за автомобили с товар над 10/десет/ тона по ул. „Христо Ботев” гр. Искър.

Вносител: Кметът на Общината

14. Състоянието на пътната инфраструктура и подготовка за пролетно – летния сезон на 2014 г. в община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

15. Отчет за дейността на «Пелофарма» ЕООД гр. Искър за първото тримесечие на 2014 г.

Вносител: Председателят на ОбС Искър

16. Изплатени командировъчни пари на председателя на Общински съвет – Искър, гр. Искър за първото тримесечие на 2014 г.

Вносител: Зам. Председател ОбС

17. Утвърждаване символ на кметство с. Долни Луковит.

Вносител: Кметът на с. Долни Луковит

18. Предложение относно: Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

19. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.
инж. ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА – ГЛОЖЕНСКА
Председател на Общински съвет – Искър