Get Adobe Flash player

06. Покана за заседание – 29.09.2014 г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 29.09.2014 год. (понеделник) от 10.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния
Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 1. Промяна в бюджета на общината за 2014 г .
Вносител: Кметът на Общината
 2. Актуализирана бюджетна прогноза за 2015-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на общината.
Вносител: Кметът на Общината
 3. За извършените компенсирани промени в бюджета на общината за 2014 г. през ІІ-ро тримесечие на 2014 г. от Кмета на общината и Директорите на общообразователни училища в общината.
Вносител: Кметът на Общината
 4. Превантивни мерки с цел обезопасяване сградата на Основно училище „Христо Ботев” с. Староселци.
Вносител: Зам. председател на Общински съвет – Искър
 5. Делегиране право на Директора на СОУ «Христо Смирненски» гр. Искър за организирането на безплатните превози на учиниците до 16-годишна възраст.
Вносител: Кметът на Общината
 6. Увеличаване числеността на персонала в дейност «Други дейности по икономиката», Кметство с. Староселци, считано от 01.10.2014 г.
Вносител: Кметът на Общината
 7. Удължаване срока на Договор за наем №Д-ОА-63 от 29.04.2014 г.
Вносител: Кметът на Общината
 8. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд на наследниците на Георги Атанасов Капкин.
Вносител: Кметът на Общината
 9. Дейността на футболните клубове и изразходваните парични средства на територията на община Искър към 31.08.2014 г..
Вносител: Кметът на Общината
10. Приемане на Общински план за развитие на община Искър за периода 2014 -2020 година.
Вносител: Кметът на Общината
 11.Приемане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Искър.
Вносител: Кметът на Общината
 12.Формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски” с. Долни Луковит през втория учебен срок на учебната 2014/2015 г.
Вносител: Кметът на Общината
 13. Изграждане на септична яма на ул. „Калинин” №5
Вносител: Кметът на Общината
 14. Управлението, стопанисването и разпореждането с общинския поземлен фонд през 2014 г.
            Вносител: Кметът на Общината
 15.Отпускане на еднократни финансови помощи.
Вносители: Председатели на комисии
 16.Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.
На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.
 
 
БОРИС БОРИСОВ
Зам. председател на Общински съвет – Искър