Get Adobe Flash player

11. Покана за заседание – 13.02.2015 год.

П О К А Н А

 На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

 З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 13.02.2015 год. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 

  1. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

 

  1. Предложение относно промяна в структурата на общинската администрация на община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 

  1. 3. Вземане на решение да бъде отправено искане чрез Главна дирекция ОПОС до Министерство на финансите за ползване на временен безлихвен заем за погасяване на задължения по договори, по които са наложени финансови корекции..

Вносител: Кметът на Общината

 

  1. Обсъждане и приемане на проектобюджета на общината за 2015 г.

Вносител: Кметът на Общината

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

инж. ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър