Get Adobe Flash player

12. Покана за заседание – 27.02.2015 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

5868 гр.Искър, ул.”Г. Димитров” №38, е-mail: obs_iskar@abv.bg, тел.06516/ 24-24 в.214, факс:06516/ 21-96

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 27.02.2015 год. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Бюджетната прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на Общината и прогнозата на общинските сметки за средствата от Европейския съюз за периода 2016-2018 година.

Вносител: Кметът на Общината

2. Започване на процедура за смяна начина на трайно ползване на ПИ №000107, находящ се в землището на с. Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

3. Разделяне на ПИ №900062 по плана за земеразделяне на гр. Искър.

Вносител: Кметът на Общината

4. Промяна на вида на собственост и започване на процедура за смяна на НТП на ПИ №500066, находящ се в землието на гр. Искър.

Вносител: Кметът на Общината

5. Информация за Културен календар на Община Искър за 2015 г.

Вносител: Кметът на Общината

6. Отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда и Програма за управление на дейностите по отпадъци през 2014 г. на община Искър, област Плевен.

Вносител: Кметът на Общината

7. Приемане на програма за развитие на туризма в община Искър за периода 2015-2017 година.

Вносител: Кметът на Общината

8. Предложение относно: Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

9. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.
инж. ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА
Председател на Общински съвет – Искър