Get Adobe Flash player

13. Покана за заседание – 30.03.2015 год.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 30.03.2015 год. (понеделник) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Промяна в бюджета на общината за 2015 г.

Вносител: Кметът на Общината

2. Предоставяне и актуализиране на ползването на общинските мери и пасища и определяне на такси за 1дка през 2015 г.

Вносител: Кметът на Общината

3. Отдаване под наем на земеделска земя, частна общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

4. Предоставяне за ползване на имоти- полски пътища през стопанската 2014-2015 год.

Вносител: Кметът на Общината

5. Промяна на вида на собственост и започване на процедура за смяна на НТП на ПИ №047058, находящ се в землището на гр. Искър.

Вносител: Кметът на Общината

6. Удължаване срока на Договор Д-ОА-94/30.07.2012 г. за земеделска земя в землище с. Староселци.

Вносител: Кметът на Общината

7.Удължаване срока на Договор за наем на недвижим имот- публична общинска собственост, находящ се в с. Долни Луковит, сключен на 23.11.2010 г.

Вносител: Кметът на Общината

8. Разрешение за изработване на подробен устройствен план.

Вносител: Кметът на Общината

9. Продажба на общински имот .УПИ ||| с площ 1000 кв. м. в кв. 103 по плана на
гр. Искър.

Вносител: Кметът на Общината

10. Продажба на двуетажна полумасивна сграда и паянтова жилищна сграда, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІV-42, кв.4 по плана на с. Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

11. Продажба на жилищна сграда, лятна кухня и две стопански сгради, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІV-543, кв.35 по плана на с. Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

12. Дейността и финансовото състояние на спортните клубове през 2014 г. и изразходените средства през годината.

Вносител: Кметът на Общината

13. Дейността на читалищата в община Искър през 2014 год.

Вносител: Зам. кмета на Общината

14. Отчет на «Общинска програма за закрила на детето за 2014 г.»

Вносител: Председателят на ОбС Искър

15. Приемане «Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.»

Вносител: Председателят на ОбС Искър

16. Отчет за дейността на МКБППМН – Искър за 2014 г.

Вносител: Зам. кмета на Общината и Председател на МКБППМН – Искър

17. Даване мандат за гласуване на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Плевен.

Вносител: Кметът на Общината

18. Опрощаване на общинско публично вземане.

Вносител: Кметът на Общината

19. Обсъждане и приемане на информация за състоянието и анализ на безработицата в община Искър към 28.02.2015 г.

Вносител: Кметът на Общината

20. Предложение относно: Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

21. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.
инж. ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА /П/
Председател на Общински съвет – Искър