Get Adobe Flash player

14. Покана за заседание – 20.04.2015 год.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 20.04.2015 год. (понеделник) от 09.30 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Промяна в т.10 от Раздел ІІІ б. „Б” на Решение №681 от 13.02.2015 г. по Протокол № 53 на Общински съвет – Искър.

Вносител: Кметът на Общината

2. Одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на общински имот.

Вносител: Кметът на Общината

3. Промяна в бюджета на общината за 2015 г.

Вносител: Кметът на Общината

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

инж. ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър