Get Adobe Flash player

15. Покана за заседание – 30.06.2015 год.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 30.06.2015 год. (вторник) от 10.00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 1. Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2014 г. и Годишен отчет за състоянието на общинския дълг през 2014 г.

Вносител: Кмета на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2015 г .

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Искър за Народно читалище „П. Р. Славейков – 1926” с. Староселци за разплащане на разходите по проект „Подобряване и обновяване на материално – техническата база на Народно читалище „П. Р. Славейков – 1926” с. Староселци, по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година. .

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Искър за Народно читалище „Ламби Кандев – 1893” гр. Искър за окончателно разплащане на разходите по проект „Подобряване и обновяване на материално – техническата база на Народно читалище „Ламби Кандев – 1893” гр. Искър, по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Искър за Народно читалище „Христо Ботев 1924” с. Долни Луковит за разплащане на разходите по проект „Подобряване и обновяване на материално – техническата база на Народно читалище „Христо Ботев 1924” с. Долни Луковит, по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Вземане на решение за поемане на дългосрочен общински дълг чрез ползване на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателно плащане до възстановяването им по одобрен проект: „Туристическа екопътека „тульово” – природа, сказания, легенди и съвременности” финансиран с Договор № 15/313/00254 от 12.12.2013 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.(ПРСР).

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Вземане на решение за поемане на дългосрочен общински дълг чрез ползване на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателно плащане до възстановяването им по одобрен проект: „Общински център – местен бит и култура” финансиран с Договор № 15/313/00253 от 12.12.2013 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.(ПРСР).

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Вземане на решение за поемане на дългосрочен общински дълг чрез ползване на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателно плащане до възстановяването им по одобрен проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър” финансиран с Договор № 15/321/01408 от 19.12.2013 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.(ПРСР).

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на общински имот.

Вносител: Кмета на Общината

 

 

 1. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд на наследниците на Тодор Василев Николов.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд на наследниците на Гена Тачева Симеонова.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд на наследниците на Иван Петров Тодорчовски.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд на наследниците на Христо Петров Въловски.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд на наследниците на Йордан Ценов Манчовски.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Продажба на общински имот в УПИ Х-947 по плана на с. Долни Луковит.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Разделяне на ПИ №134003 по плана за земеразделяне на гр. Искър

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Смяна на НТП на ПИ №047058, находящ се в землището на гр. Искър.

Вносител: Кмета на Общината

 1. Разрешение за изработване на подробен устройствен план на ПИ №135156 в землището на гр. Искър.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Ползване на дървесина от общински имоти №000438, №000439 и №000423 находящи се в землището на с. Староселци.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи по чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Информация за състоянието на училищата и детските градини в Общината и тенденции в развитието им през учебната 2015/2016 г.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Анализ за дейността на Районна служба «Пожарна безопасност и защита на населението» – Кнежа за 2014 г.

Вносител: Председател ОбС

 

 1. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Искър.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. План за работа на Общински съвет – Искър за второто шестмесечие на 2015 г.

Вносител: Председател ОбС

 1. Предложение относно: Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

 1.     Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

инж. ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА – ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър