Get Adobe Flash player

16. Покана за заседание – 30.07.2015 год

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.07.2015 год. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 1. Промяна в бюджета на общината за 2015 г .

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор №15/313/00254 от 12.12.2013г. по мярка 313 за Проект „Туристическа екопътека „Тульово“ – природа, сказания, легенди и съременности“, сключен между Община Искър и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор №15/313/00253 от 12.12.2013г. по мярка 313 за Проект „Общински център – местен бит и култура“, сключен между Община Искър и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор №15/321/01408 от 19.12.2013г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа – с. Долни Луковит, общ. Искър“, сключен между Община Искър и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Разделяне на УПИ X900,905, кв. 24 по плана на гр. Искър

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Смяна на начина на трайно ползване на ПИ № 900108, находящ се в землището на гр. Искър

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Смяна на начина на трайно ползване на ПИ № 900109, находящ се в землището на гр. Искър

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Разделяне на ПИ № 040063 по плана за земеразделяне на гр. Искър

Вносител: Кмета на Общината

 1. Общинска стратегия за развитие на социални услуги в община Искър – приемане на Годишен план за действие за планов период 2016 г.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Изпълнение решенията на Общински съвет – Искър за пръвото шестмесечие на 2015 г.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Промяна на Решение № 695/30.03.2015г.

Вносител: Зам.-председател на ОбС-Искър

 

 1. Отчет за дейността на общински съвет – Искър и неговите комисии

Вносител: Председател ОбС-Искър

 

 

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД“ гр. Искър за второто тримесечие на 2015г.

Вносител: Председател ОбС-Искър

 

 1. 14. Предложение относно: Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

 

 1. 15. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

БОРИС ИВАНОВ БОРИСОВ

Зам.-председател на Общински съвет – Искър