Get Adobe Flash player

17. Покана за заседание – 31.08.2015 год

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 31.08.2015 год. (понеделник) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 1. 1. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на общината.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Изпълнението на общинския бюджет и общински сметки за средства от Европейския съюз за времето от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Информация за състоянието на общинския дълг на общината към 31.07.2015 г..

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Промяна в бюджета на общината за 2015 г.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Приемане на Механизъм за разпределение на субсидиите на превозвачите за извършени превози по автобусните линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема от квотата на община Искър, по критерии и показатели, осигуряващи тяхната равнопоставеност .

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Кандидатстване по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-20120 г., с финансовата подкрепана Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд..

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Промяна на т. 1 от Решение №759 /30.06.2015 г., по Протокол №60 на Общински съвет – Искър.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Промяна на т. 1 от Решение №758 /30.06.2015 г., по Протокол №60 на Общински съвет – Искър.

Вносител: Кмета на Общината

 1. Промяна на т. 1 от Решение №757 /30.06.2015 г., по Протокол №60 на Общински съвет – Искър.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Предоставяне за ползване на имотите – полски пътища през стопанската 2015 – 2016 година.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Преразглеждане на Решение №790 по Протокол №61 от 30.07.2015 г. на Общински съвет гр. Искър за Разделяне на ПИ №040063 по плана за земеразделяне на гр. Искър.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Отдаване под наем на общински имоти, находящ се в местността „Тульово” в землището на с. Писарово.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Състояние на парковете в Община Искър, поддържане, опазване на тревата и дървестната растителност.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. „Доклад – Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Искър.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Готовността на учебните заведения в Община Искър за предстоящата учебна 2015/2016 година.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. 16. Приемане на Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на общината Искър.

Вносител: Кмета на Общината

 

 1. Предложение относно: Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

 

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

инж. ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА – ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър