Get Adobe Flash player

18. Покана за заседание – 09.10.2015 год

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Искър на 09.10.2015 год. (петък) от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Разрешаване на платен и неплатен годишен отпуск на Председателя на Общинския съвет – Искър.

Вносител: Зам. председател на ОбС

 

  1. Разрешаване на платен годишен отпуск и неплатен служебен отпуск на Кмета на община Искър и Кметовете на кметства в Община Искър.

Вносител: Зам. председател на ОбС

  1. Вземане на решение от Общинския съвет за избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на Община Искър и Кметове на Кметства с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци.

Вносител: Кмета на Общината

 

  1. Възлагане на автобусни превози на територията на Община Искър.

Вносител: Кмета на Общината

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

Борис Борисов

Зам.- председател на Общински съвет – Искър