Get Adobe Flash player

Покана за провеждане на консултации за ПСИК

ПОКАНА

 

за провеждане на консултации за определяне състава на сeкционни избирателни комисии, които ще обслужват Подвижна избирателни кутии (ПСИК)

за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г. с Решение, издадено от Народното събрание (обн. ДВ., бр.73 от 3 септември) и с Указ № 245 от 16 септември 2021 г. на Президента на Република България за разпускане на Четиридесет и шестото Народно събрание на 16 септември 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., във връзка с Решение № 644-ПВР/НС от 29  септември 2021 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и Решение № 20-ПВР/НС от 01 октомври 2021г. на РИК-Плевен относно определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за народни представители на 14.11.2021г. в Петнадесети изборен район Плевенски,

Каня Вас или Ваш упълномощен представител, в качеството Ви на парламентарно представени партии и коалиции, да вземете участие в провеждането на Консултации за определяне на съставите на сeкционни избирателни комисии, които ще обслужват Подвижна избирателни кутии (ПСИК) на територията на община Искър, област Плевен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Консултациите ще се проведат на 25-ти октомври (понеделник) от 14.00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Искър, гр. Искър, ул.”Г.Димитров” № 38, ет. 2 !

 

В изпълнение на т.7 от Решение № 644ПВР/НС от 29  септември 2021 г. на ЦИК, е необходимо да представите следните документи:

 

За участие в консултациите е необходимо да представите следните документи:

 

а) писмено предложение за състав на секционни избирателни комисии, което да съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице;

 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г. или заверено от  председателя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

 

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

 

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“;

 

Назначаване състав на ПСИК

Съгласно точка 11 а) от Решение № 644-ПВР/НС от 29  септември 2021 г. на ЦИК, броят на членовете на ПСИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е не по-малък от петима членове.

Съгласно Решение № 20-ПВР/НС от 01 октомври 2021г. на РИК-Плевен относно определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за народни представители на 14.11.2021г. в Петнадесети изборен район Плевенски, буква „в“ – състава на ПСИК е от 6-ма членове !

 

При провеждане на консултациите за определяне на съставите на СИК на територията на община Искър за произвеждане на изборите за произвеждане на изборите за Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., очаквам Вашите конкретни предложения, с цел провеждане на консултациите в дух на конструктивизъм и диалог!

 

Предложенията за състав на СИК е необходимо да представите на хартиен носител и по електронна поща на адрес: tvasileva@iskarbg.bg . За изготвянето на същите можете да ползвате таблица – образец, публикувана на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/избори-президент-и-народно-събрание/ .

 

Приложения:

  1. Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК;
  2. Решение № 20-ПВР/НС от 01 октомври 2021г. на РИК-Плевен;
  3. Образец за състав на ПСИК.

 

Поканата и приложенията към нея, както и образеца за състав на СИК са публикувани на сайта на общината на адрес: https://iskarbg.bg/избори-президент-и-народно-събрание/ .

 

 

 

Инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър

 

 

 

 

Изготвил:

Теменужка Василева

Секретар на общината