Get Adobe Flash player

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне съставите на

Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори

за народни представители на 2 април 2023 г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за Народни представители, насрочени на 2 април 2023 г. с Указ № 28 за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.) на Президента на Република България, във връзка с Решение № 1683-НС от 16 февруари 2023 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.,

Каня Вас или Ваш упълномощен представител, в качеството Ви на парламентарно представени партии и коалиции, да вземете участие в провеждането на Консултации за определяне на съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Искър, област Плевен, за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

 

Консултациите ще се проведат на 23 февруари 2023 г. (четвъртък) от 15.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Искър, адрес: гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, в заседателната зала, ет.2 !

 

За участие в консултациите е необходимо да представите следните документи:

 

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.01.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Съгласно т.2 от Решение № 1683-НС от 16 февруари 2023 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г., РИК-Плевен ще определи числения състав на всяка секционните избирателни комисии (СИК) и ще определи разпределението на местата в СИК и техните ръководства при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в Петнадесети изборен район Плевенски. Решението на РИК-Плевен ще бъде своевременно публикувано на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/избори-за-народно-събрание-2април-2023-г/.

При провеждане на консултациите за определяне на съставите на СИК на територията на община Искър за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 2 април 2023 г., очаквам Вашите конкретни предложения, с цел провеждане на консултациите в дух на конструктивизъм и диалог!

 

Предложенията за състав на СИК е необходимо да представите на хартиен носител и по електронна поща на адрес: tvasileva@iskarbg.com във формат word .

 

За изготвянето на същите можете да ползвате таблица – образец, публикувана на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/избори-за-народно-събрание-2април-2023-г/

 

Приложения:

  1. Решение № 1683-НС от 16 февруари 2023 г. на ЦИК;
  2. Образец за състав на СИК.

 

Поканата и приложенията към нея са публикувани на сайта на общината на адрес: https://iskarbg.bg/избори-за-народно-събрание-2април-2023-г/.

 

 

 

 

Инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

 Кмет на община Искър