Get Adobe Flash player

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ОИК) – ИСКЪР

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ОИК) – ИСКЪР

ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

 

В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на  избори за общински съветници и кметове, на основание чл.75 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на Централната избирателна комисия,

Каня Вас или Ваш упълномощен представител, в качеството Ви на парламентарно представени партии и коалиции от 49-то Народно събрание, да вземете участие в провеждането на Консултации за определяне на съставите на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Искър за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 

Консултациите ще се проведат на 21 август 2023 г. (понеделник) от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Искър, адрес: гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, в заседателната зала, ет.2 !

За участие в консултациите е необходимо да представите следните документи:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение 1 към решение №1962-МИ от 04.08.2023г.)

Регламентът за участие в консултациите, както и изискванията, на които трябва да отговарят членовете на ОИК, са подробно описани в Решение №1962-МИ от 04.08.2023г., с което можете да се запознаете на интернет страницата на ЦИК на адрес: http://www.cik.bg.

Съгласно т.12.1. от Решение №1962-МИ от 04.08.2023г. на ЦИК, Съставът на ОИК – Искър e с 11 членове, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 1, е както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 3 членове; за коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 3 членове; за партия „Възраждане“ – 2 членове; за партия „ДПС” – 1 член; за коалиция „БСП за България” – 1 член; за партия „Има такъв народ“ – 1 член.

Предложенията за състав на ОИК – ИСКЪР е необходимо да представите на хартиен носител и по електронна поща на адрес: tvasileva@iskarbg.com  във формат word. За изготвянето на същите можете да ползвате таблица – образец.

 

Поканата за провеждане на консултациите и приложенията към нея са публикувани на интернет страницата на общината на адрес: https://iskarbg.bg/местни-избори-2023-29-октомври/.

Изискуемите от Вас документи по Изборен кодекс, посочени по-горе в поканата, са неразделна част от протокола на консултациите и се изпраща с предложението на Кмета на общината до ЦИК за назначаване на състава на ОИК – Искър.

 

С уважение,

инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община Искър

 

 

 

Изготвил:

Теменужка Василева

Секретар на общината