Get Adobe Flash player

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ(ПСИК) – ОБЩИНА ИСКЪР

 

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ

НА

ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ(ПСИК) – ОБЩИНА ИСКЪР

ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

 

В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на  избори за общински съветници и кметове, на основание чл.91, ал.3 от Изборния кодекс, Решение №2378-МИ от 12 септември 2023 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г., във връзка със справка с рег. № 33-19-13 от 02.10.2023 г. за броя на подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия към дата 02.10.2023 г. в деловодството на общинска администрация – Искър,

Каня Вас или Ваш упълномощен представител, в качеството Ви на парламентарно представени партии и коалиции от 49-то Народно събрание, да вземете участие в провеждането на консултации за определяне съставите на ПСИК на територията на община Искър, област Плевен за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.  

Консултациите ще се проведат на 9-ти октомври 2023 г. (понеделник) от 14,00ч. в сградата на Общинска администрация гр. Искър, адрес: гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, в заседателната зала, етаж 2 !

 

За участие в консултациите е необходимо да представите следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Регламентът за участие в консултациите, както и изискванията, на които трябва да отговарят членовете на ПСИК, са подробно описани в Решение №2378-МИ от 12 септември 2023г., с което можете да се запознаете на интернет страницата на ЦИК на адрес: http://www.cik.bg.

Предложенията за съставите на ПСИК на община Искър е необходимо да представите на хартиен носител и по електронна поща на адрес: tvasileva@iskarbg.com  във формат excel. Примерен образец на формуляр за поименно предложение за състав на ПСИК и резервни членове е публикуван на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/местни-избори-2023-29-октомври/.

Поканата за провеждане на консултациите и приложенията към нея са публикувани на интернет страницата на общината на адрес: https://iskarbg.bg/местни-избори-2023-29-октомври/.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

 

 

ЕМИЛИЯ ТОНЧЕВА

В.И.Д. Кмет на община Искър

Съгласно Заповед № 469 от 25.09.2023 г.

 

 

Изготвил:

Теменужка Василева

Секретар на общината