Get Adobe Flash player

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК)

П О К А Н А

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ

ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за Народни представители за Народно събрание, насрочени на 4-ти април 2021 г. с Указ № 9 на Президента на Република България, издаден на 14 януари 2021 год., обнародван в ДВ. бр. 5 от 19 януари 2021 г., на основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16  февруари 2021 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители за народно събрание, насрочени на 4-ти април 2021 г., във връзка с Решение № 2063-НС от 16 февруари 2021 г. относно жребий при попълване съставите на СИК,

Ви каня, в качеството Ви на парламентарно представена партия, да вземете участие в провеждането на консултации за определяне на съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Искър, област Плевен, за изборите за Народни представители на 4 април 2021 г. .

Консултациите ще се проведат на – 20-ти февруари 2021 г. (събота) от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Искър, заседателна зала, ет.2.

За участие в консултациите е необходимо да представите следните документи:

а) писмено предложение за състав на секционни избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г. или заверено от  председателя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

 

в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

 

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

 

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на община Искър до Районната избирателна комисия – Плевен.

 

В случай, че парламентарно представените партии и коалиции  и партиите и коалициите, които имат избрани членове на ЕП, но не са парламентарно представени, не са направили предложения за полагащия им се брой членове или са направили предложения за по-малък брой от полагащите им се места в СИК, се провеждат  допълнителни консултации за попълване на незаетите места между всички участвали в консултациите партии и коалиции, при условията на Решение № 2063-НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК.

 

Моля, при определяне на лицата за съставите на СИК да се спазят изискванията на чл. 95 и чл. 96 от Изборния кодекс, както и т. 17 от Решение № 2062-НС от 16 февруари 2021 г. на ЦИК.

 

При провеждане на консултациите за определяне на съставите на СИК на територията на община Искър за произвеждане на изборите за Народни представители на 4 април 2021 г., очаквам Вашите конкретни предложения, с цел провеждане на консултациите в дух на конструктивизъм и диалог.

Предложенията за състав на СИК е необходимо да представите на хартиен носител и по електронна поща на адрес: tvasileva@iskarbg.bg . За изготвянето на същите можете да ползвате таблица – образец, публикувана на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/парламентарни-избори-2021/.

 

Консутациите за ПСИК ще бъдат допълнително насрочени и ще се проведат е по-късно от 16 март 2021 г., съгласно решението на ЦИК.

 

Приложения:

  1. Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г.;
  2. Решение № 2063-НС от 16.02.2021 г.;

 

Поканата и приложенията към нея, както и образеца за състав на СИК са публикувани на сайта на общината на адрес: https://iskarbg.bg/парламентарни-избори-2021 .

 

Предвид усложнената епидемиологична обстановка, се обръщам към представляващите съответната партия или коалиция от партии с молба при явяването си да спазвате всички изисквания за безопасност, като носите лични предпазни средства!

 

 

 

Инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

 Кмет на община Искър

 

 

 

Изготвил:

Теменужка Василева

Секретар на общината