Get Adobe Flash player

ПОКАНА за провеждане на публични консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК)

ПОКАНА

за провеждане на публични консултации за определяне съставите на

Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите

за членове на Европейския парламент от Република България

и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на задълженията ми по чл.91, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка с

с Указ № 100 и Указ № 102, издадени на 9 април 2024 г. /обн., ДВ, бр.32 от 9.04.2024 г./ на Президента на Република България и организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024г.,

Каня Вас или Ваш упълномощен представител, в качеството Ви на парламентарно представени партии и коалиции в 49-то Народно събрание, да вземете участие в провеждането на Консултации за определяне на съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Искър, област Плевен.

 

Консултациите ще се проведат на 2-ри май 2024 г. (четвъртък) от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Искър, адрес: гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, в заседателната зала, ет.2 !

 

За участие в консултациите е необходимо да представите следните документи:

 

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

 

б) заверено копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 09.04.2024 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

При провеждане на консултациите за определяне на съставите на СИК на територията на община Искър за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители насрочени на 9 юни 2024г., очаквам Вашите конкретни предложения!

 

Предложенията за състав на СИК е необходимо да представите на хартиен носител и по електронна поща на адрес: tvasileva@iskarbg.com във формат word . За изготвянето на същите можете да ползвате таблица – образец, публикувана на сайта на община Искър.

 

Приложения:

  1. Образец за състав на СИК.

 

Поканата и приложенията към нея са публикувани на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/избори-за-членове-на-Европейския-парл/?wpfb_file_sort=<file_date .

 

Решенията на ЦИК са публикувани на официалния сайт на адрес: https://www.cik.bg/bg/ep2024 , а на РИК-Плевен – https://rik15.cik.bg/europe2024 .

 

 

 

Инж.ИВАН ЙОЛОВ

 Кмет на община Искър

 

 

 

Изготвил:

Теменужка Василева

Секретар на общината