Get Adobe Flash player

Покана консултации ОИК

Изх. №………………../………………… 2019 г.

 

 

ДО

ПП „ГЕРБ“ (само по ел. поща)
Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ ПАУНОВ

гр. София, район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02 /490 13 13, 02/490 09 51
e_mail: paunov@gerb.bg

КОПИЕ ДО:

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО  НА:

ПАРТИЯ „ГЕРБ“

 

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (само по ел. поща)
1000, гр.София,

Район Възраждане,

Ул. „Позитано“ № 20,

П.к. 382, тел.: 02/ 81 07 200,

Факс: 02/ 981 21 85,

е_mail: bsp@bsp.bg

Лице за контакт: Аглика Стефчева Виденова

 

КОПИЕ ДО:

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО  НА:

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ (само по ел. поща)

гр. София,

бул. ,,Ал. Стамболийски“ № 45А

тел. 02/ 811 4442

факс: 02/ 811 4442

e_mail: charmain@dps.bg

Лице за контакт: Мустафа Карадайъ

 

КОПИЕ ДО:
ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

НА ПАРТИЯ „ДПС“

 

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“
за НФСБ (само по ел. поща)

 

гр. София,

ул. Г. С. Раковски № 134, ет. 2 и 3

тел. 0894 545 538

e_mail: presscenter@nfsb.bg

Лице за контакт: Костадин Гаров

 

за АТАКА (само по ел. поща)

гр. София,

пл. „Петко Р. Славейков  № 4А,

тел. 0882 662 287,

e_mail: centrala@ataka.bg

Лице за контакт: Рени Асенова

 

за ВМРО (само по ел. поща)

гр. София,

ул. Пиротска № 5, ет. 5,

тел. 0882 249 103,

e_mail: vmro@vmro.bg

Лице за контакт: Михаил Иванов Петров

 

КОПИЕ ДО:

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА
КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

 

ПП „ВОЛЯ“ (само по ел. поща)
гр. Варна, ж.к. Младост
бул. Република, сграда Медицински център „Младост“
тел. 02/421 42 01; 0888 739 008
e_mail: k.n.taskova@gmail.com

Лице за контакти: Кръстина Таскова

 

КОПИЕ ДО:
ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

НА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

 

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

за „ ДА БЪЛГАРИЯ“ и КП (само по ел. поща)

гр. София,

бул. „Драган Цанков“ № 12-14, ет. 2, ап. 7,

тел. 0888 62 63 92,

e_mail: team@demokrati.bg

Лицe за контакти: Христо Любомиров Иванов

 

за ДСБ

Гр. София,

бул. „Витоша“ № 18

 

КОПИЕ ДО:
ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

НА КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

 

П О К А Н А

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ОИК)

ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

 

В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на  избори за общински съветници и кметове, на основание чл.75, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №600-МИ от 09.08.2019 г. на Централната избирателна комисия,

Ви каня да вземете участие в провеждането на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия (ОИК) за изборите за общински съветници и кметове  на 16-ти август 2019 г. (петък) от 10,00 ч. в заседателната зала на общинска администрация – гр. Искър, етаж 2.

За участие в консултациите е необходимо да представите следните документи:

а) писмено предложение за състав на общинска избирателна комисия (ОИК), което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партия  или коалицията от партии,  която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на ЦИК;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1 към Решение № 600-МИ на ЦИК).

За изготвянето на предложенията Ви за състав на ОИК – Искър можете да ползвате таблица – образец, публикувана на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/  и Приложение № 1 към Решение № 600-МИ на ЦИК.

Декларация от член на ОИК (чл.75, ал.7, чл.80, чл.81 вр. чл.66 и чл.3, ал.3)-ТЦ

 

 

Решение №600-МИ от 09.08.2019г. на ЦИК консултации ОИК

 

 

предложения OИК образeц

 

 

Решение №603-МИ...

 

С уважение,

инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община Искър