Get Adobe Flash player

Покана консултации СИК

ДО

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО  НА:

ПАРТИЯ „ГЕРБ“

 

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО  НА:

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

НА ПАРТИЯ „ДПС“

 

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА
КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

 

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

НА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

 

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

НА КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

 

П О К А Н А

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА

НА ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ППСИК)

ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на  избори за общински съветници и кметове, на основание чл.91, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс, на т.13 от Решение № 935-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК относно  реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и на т.3 от Решение №1029-МИ от 10.09.2019 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на СИК/ПСИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., във връзка с моя заповед № 631 от 02.10.2019 г. и Справка с рег. № 09-01-152 от 02.10.2019 г. за броя на подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия към дата 02.10.2019 г. ,

 Ви каня да вземете участие в провеждането на консултации за определяне състава на Подвижната секционната избирателна комисия (ППСИК) на територията на община Искър, област Плевен за изборите за общински съветници и кметове 

на 10-ти октомври 2019 г. (четвъртък) от 10,00 ч. в заседателната зала на общинска администрация – гр. Искър, етаж 2.

За участие в консултациите е необходимо да представите следните документи:

а) писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице.

 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

 

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

 

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

 

За изготвянето на предложенията Ви за състав на ПСИК – Искър можете да ползвате таблица – Приложение № 1 към настоящата покана, публикувана на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/местни-избори-2019/ .

Приложение:

  1. Решение № 935-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК;
  2. Решение №1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК;

 

За Кмет:

Заместник-кмет: Емилия Тончева

Заповед за заместване № 603 от 24.09.2019 г.

Покана консултации СИК ТАБЛИЦА ПСИК В ИСКЪР... Рeшение №935-МИ на СИК Решение № 1029-МИ на СИК Решение ОИК за ПСИК... СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

 

Изготвил:

Теменужка Василева

Секретар на общината