Get Adobe Flash player

ПОКАНА oт ФК „Венци“ гр. Искър

ПОКАНА

oт ФК „Венци“ гр. Искър

  На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 19.01.2020 г. от 14,00 часа в салона на читалище „Ламби Кандев“ гр. Искър, обл. Плевен при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението.
  2. Финансов отчет на сдружението.
  3. Промени в устава на сдружението.
  4. Освобождаване на членове на УС и КС.
  5. Избор на нови членове на УС и КС.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същата дата от 15,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

УС на ФК „Венци“ гр. Искър